Sökning: "C- uppsats kurator"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden C- uppsats kurator.

 1. 1. Hur uppfattar kuratorer sin roll i den psykiatriska vården och hur väl förberedda kände de sig för uppgiften : En kvalitativ intervjustudie om kuratorer inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sonia Bajo; [2016]
  Nyckelord :Kurator; Psykiatri; Yrkesroll; Rollteori; Psykoterapi; Terapeutisk allians;

  Sammanfattning : I Sverige saknar kuratorer som yrkesgrupp ännu en specifik legitimation och därmed en skyddad yrkestitel. Det kan därför förväntas att kuratorsrollen är diffust definierad på många arbetsplatser. LÄS MER

 2. 2. ADHD-utredningar : En kvalitativ studie med fokus på utredningars säkerställande av diagnosen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Louise Holmgren; Sofia Idström; [2011]
  Nyckelord :Socialt arbete; ADHD; Utredningar; Kurator; Normalisering;

  Sammanfattning : MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete   ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs   HANDLEDARE: Catarina Lundström   ABSTRAKT: År 2010 beräknades 5 % av svenska skolungdomar ha diagnosen ADHD. Den höga frekvensen av diagnosen och debatten som förts kring den visar på behovet av att granska diagnosen grundligare. LÄS MER

 3. 3. Att skänka möjlighet till föräldraskap. En beskrivning av den metod som används vid psykosocial utredning av ägg- och spermadonatorer.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Aldén Dahlqvist; [2010-03-22]
  Nyckelord :Kurator; donator; metod; psykosocial utredning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva den metod som används av professionella vid den psykosociala utredning som görs av ägg- och spermadonatorer. Studiens syfte var att samla in kunskap och erfarenheter för att sammanställa dessa till en metod. Uppsatsen har en deskriptiv ansats och syftar inte till att jämföra kunskap och erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Den professionella hjälpprocessen – metoder och teorier för sjukhuskuratorns arbete

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Lidén; [2009-08-31]
  Nyckelord :Kurator; metod; teori; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Om sjukhuskuratorns yrkesroll och funktion råder det en generell osäkerhet och oklarhet. Det finns således ett påtagligt behov av att klarlägga och definiera detta arbete. Denna uppsats avser därför att beskriva kuratorns arbete inom inriktningen för reumatologi samt att undersöka den metodiska aspekten av denna verksamhet. LÄS MER

 5. 5. - Det händer aldrig mig - En kartläggning av kuratorsarbetet med smittspårningssamtalet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Lindström; Sofia Segerberg; [2009-08-28]
  Nyckelord :Kurator; metodbeskrivning; smittspårning; klamydia;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundas i ett uppdrag från en enhetschef inom kvinnosjukvården. Uppsatsen syftar till att samla in och systematisera den erfarenhet och kunskap som finns i arbetet med smittspårningssamtalet hos kuratorer på olika valda enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhus. LÄS MER