Sökning: "C-uppsats delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden C-uppsats delaktighet.

 1. 1. Organisatoriska lärandeparadoxer : Hur ledare kan hantera organisatoriska lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Crawford; Leo Neuman; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriska lärandeparadoxer; organisationens dynamiska förmåga; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Title: Paradoxes of Organizational Learning- How managers can maneuver organizational paradoxes of learning and further contribute to the organizations dynamic capability. Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration Author: Leo Neuman and Oliver Crawford Supervisor: Tomas Källquist Date: 2018 – January Aim: Previous research points out that today's organizations are faced with several paradoxes, i. LÄS MER

 2. 2. Det kompetenta barnet : En essä om olika sätt att uppfatta vad barns ”kompetens” är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Morrissey Furehed Audrey; Nada Raouf; [2016]
  Nyckelord :competence; approach; understanding; reflection; influence; participation; Maria Montessori; Reggio Emilia; Child perspective and a child’s perspective.; kompetens; synsätt; förståelse; reflektion; inflytande; delaktighet; Maria Montessori; Reggio Emilia; Barnperspektiv barns perspektiv.;

  Sammanfattning : In this essay, we have investigated the concept of the “competent child”. Our dilemma is grounded in the fact that we adults have different opinions regarding what a “competent child” is. By this we, Audrey and Nada, mean that the term “competens” means different things depending on the context in which it occurs. LÄS MER

 3. 3. Företagskulturens roll inom banksektorn : Samspelet mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Elmersjö; Daniel Larsson; [2015]
  Nyckelord :Corporate culture; empowerment; job satisfaction; participation; decision making; Företagskultur; arbetstillfredsställelse; beslutsfattande; decentralisering; delaktighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Företagskulturens roll inom banksektorn – Samspelet mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse.   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.   Författare: Daniel Larsson och Daniel Elmersjö.   Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling. LÄS MER

 4. 4. Barn och Ungdomar med intellektuella funktionsnedsnedsättningars upplevelse av delaktighet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ingrid Bergh; [2015]
  Nyckelord :Empowerment; LSS; Pict-O-Stat; Quantitative method; Qualitative method;

  Sammanfattning : Vikten av barns och ungdomars delaktighet är centralt i samhällsinsatser och forskning, samtidigt som avsaknad av mätmetoder av upplevelsen lyfts fram.Syftet med denna c-uppsats har varit att genomföra en undersökning av intellektuellt funktionsnedsatta barns och ungdomars upplevelser av social delaktighet utifrån deras perspektiv, dvs. LÄS MER

 5. 5. Ständiga förbättringar i offentlig sektor : En studie kring att skapa kundvärde genom medarbetarens delaktighet i verksamhetens processer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Dannebrant; Terese Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Ständiga förbättringar; offentlig organisation; processer; medarbetaren; kundvärde;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Ständiga förbättringar i offentlig sektor - En studie kring att skapa kundvärde genom medarbetarens delaktighet i verksamhetens processer   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Anna Dannebrant och Terese Karlsson Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist Datum: 2015 - Augusti Syfte: Kraven på offentliga organisationer gällande kostnadsreducering har ökat samtidigt som medborgarna kräver högre kvalité på de tjänster som erbjuds. Detta har lett till att offentliga organisationer i allt större utsträckning visat intresse för de styrkoncept som finns inom den privata sektorn. LÄS MER