Sökning: "C-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 843 uppsatser innehållade ordet C-uppsats.

 1. 1. Drucken och footlöös - Kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lukas Johansson; [2022-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min c-uppsats har handlat om kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talets Sverige. Frågeställningen har varit vad kyrkan gjorde åt dryckenskapen både bland allmogen och prästerskapet, om det var någon skillnad mellan teori och praktik, förändring över tid och om Sverige passar in i övriga europa gällande attityder och åtgärder. LÄS MER

 2. 2. "Det är trevligt att man ser varandra i Zoom, men..." : En kvalitativ studie om medarbetare på Högskolan i Gävles upplevelser av motivation under perioden av distansarbete till följd av Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Norlin; Linus Nygårds; [2022]
  Nyckelord :Medarbetare; Lärare; Distansarbete; Motivation; Förändring.;

  Sammanfattning : Titel: ”Det är trevligt att se varandra i Zoom, men…” En kvalitativ studie om medarbetare på Högskolan i Gävles upplevelser av motivation under perioden av distansarbete till följd av Covid-19 Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  Författare: Linus Nygårds och David Norlin Handledare: Daniella Fjellström Datum: 2022-05-23 Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare på Högskolan i Gävle upplevt att motivation har påverkats av distansarbete till följd av pandemin, samt hur det förändrats under den gångna perioden av distansarbete till följd av Covid-19. Metod: Studien utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Gräsrotsbyråkrati - en biståndshandläggares vardag : Konsten och svårigheten att navigera mellan tolkning av begrepp, lagar och resurser och de äldres bästa.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Bull; Jeanette Berg; [2022]
  Nyckelord :elderly; social work; need assessment; autonomy; case manager; living standards; swedish social politics; assistance officer; municipal elderly care; self-government; socialt arbete; systemteori; kommunalt självstyre; skälig levnadsnivå; biståndshandläggare; behovsbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om biståndshandläggare inom äldreomsorg upplever att kommunens egna riktlinjer försvårar deras möjligheter att följa aktuell lagstiftning och nationella regelverk, samt i vilken mån detta kan skapa hinder för uppfyllandet av en skälig levnadsnivå. I studien har fyra biståndshandläggare blivit intervjuade från två olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Fem kvinnors work-life balance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Susanna Isminia Gonzalez Ogalde; [2022]
  Nyckelord :work-life balance; WLB detaljhandel; hjälp och roller.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats har undersökt hur kvinnor som arbetar inom detaljhandeln upplever work-life balance och på vilket sätt begreppet “hjälp” används för att upprätthålla en fungerande vardag. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer där det centrala har varit att analysera upplevelsen av work-life balance. LÄS MER

 5. 5. Men hallå det ingår i mitt jobb : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares syn på samarbete med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Sonnhag; Hanna Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; habitus; samverkan; studie- och yrkesvägledare; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Det kan vara svårt för unga att orientera sig bland möjliga framtidsvägar, därför finns studie- och yrkesvägledare som stöd i grundskolan. Vårdnadshavare kan vara betydelsefulla i ungdomars beslutsfattande. Vi blev därför nyfikna på om, och i så fall hur, vårdnadshavare kan engageras på ett positivt sätt. LÄS MER