Sökning: "CAROLINA NORDSTRÖM"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden CAROLINA NORDSTRÖM.

 1. 1. Multidimensional sustainability labels in the Swedish food sector : A study on consumer perception

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ida Stenberg Forsberg; Carolina Nordström; [2020]
  Nyckelord :Sustainability labelling; Food sector; Sustainability; Multidimensionality; Consumer perception; Sustainable food consumption; Hållbarhetsmärkning; Livsmedelsindustrin; Hållbarhet; Multidimensionalitet; Konsumentuppfattning; Hållbar matkonsumtion;

  Sammanfattning : Sustainability labels play an important role as information providers in the food sector. They serve consumers with information regarding a product’s sustainability performance and shows whether the product is compliant with certain rules and regulations. LÄS MER

 2. 2. Transitionen från student till yrkesverksam sjuksköterska : Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att börja arbeta som sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carolina Holmström; Hanna Nordström; [2019]
  Nyckelord :Newly graduated; nursing; patient safety; transition; Nyexaminerad sjuksköterska; omvårdnad; patientsäkerhet; transition;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: För nyexaminerade sjuksköterskor innebär inträdet in i yrkesrollen en transition från en fas till en annan. Steget mellan den akademiska världen och den kliniska verkligheten kan ses som en transition där formation av en profession och en ny identitet tar vid. LÄS MER

 3. 3. Modelling the national electricity system of Rwanda : Contribution to the achievement of Sustainable Development Goal 7

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :CAROLINA NORDSTRÖM; IDA STENBERG FORSBERG; [2018]
  Nyckelord :Energy; Electricity; Rwanda; OSeMOSYS; MoManI; Sustainable development; SDG 7; Energi; Elektricitet; Rwanda; OSeMOSYS; MoManI; Hållbar utveckling; SDG 7;

  Sammanfattning : För att ett samhälle ska utvecklas på ett modernt och framgångsrikt sätt är elektricitet en grundläggande faktor. Tillgång till elektricitet förhöjer levnadsstandarden för befolkningen genom att generera positiva synergieffekter såsom att fler utbildar sig, ekonomisk tillväxt och stabilitet, förbättrad välfärd och internationella samarbeten. LÄS MER

 4. 4. Förstår du vad jag säger? : en studie om kommunikation mellan föräldrar och pedagoger i en mångkulturell förskola

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Carolina Santiago; Mimi Nordström; [2013]
  Nyckelord :andraspråk; kommunikation; förskolan;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan lyfts bemötandet med föräldrar fram, att oavsett hur omständigheterna ser ut när barnen blir lämnade och hämtade på förskolan så ska pedagogen bemöta föräldern på ett välkomnande sätt Lpfö 98 (skolverket 2010). Vårt syfte med studien är att ge en bild av kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar på en mångkulturell förskola när den verbala kommunikationen är begränsad. LÄS MER