Sökning: "CAROLINE OLOFSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden CAROLINE OLOFSSON.

 1. 1. Materialförsörjning för ett fossilfritt Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Caroline Ahlqvist Hillforth; Joel Andersson; Lovisa Olofsson; Frida Aronsson; William Stefansson; Martin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fossilfritt; kritiska material; hållbar utveckling; metallintensitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte vilka råmaterial som kan anses vara innovationskritiska för en omställningtill ett fossilfritt samhälle, utifrån framtidsscenarier för Sveriges elproduktion och personbilstrans-port. Utifrån prognoser för Sveriges elproduktion kring 2050 från Energimyndigheten, KVA ochIVA, samt extrapolering av historiska data för personbilar enligt SCB, beräknades två scenarier förden metallåtgång utvecklingen av sol- och vindkraftverk, samt elbilar, skulle kräva. LÄS MER

 2. 2. Trauma i unga år Berättelser om att leva med posttraumatiskt stressyndrom : en analys av tre självbiografier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ida Olofsson; Caroline Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :posttraumatiskt stressyndrom; PTSD; trauma i unga år; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; självbiografier.;

  Sammanfattning : Posttraumatiskt stressyndrom kännetecknas av påträngande återupplevelser från en traumatisk händelse. Traumatiska händelser som inte behandlas i tid kan leda till psykisk ohälsa och sjukdom. Konsekvenser till följd av posttraumatiskt stressyndrom är utvecklande av självskadebeteende, suicidproblematik, social isolering och ensamhet. LÄS MER

 3. 3. Jag behöver inte krama dig för att du har saknat mig : En kvalitativ studie av förskollärares perspektiv på barns kroppsliga integritet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Dungert; Caroline Olofsson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; kroppslig integritet; förhållningssätt; närhetsetik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur några förskollärare förhåller sig till barns kroppsliga integritet i förskolan. Studiens empiri samlades in genom en kvalitativ forskningsansats genom semistrukturerade intervjuer. Åtta förskollärare deltog i studien. LÄS MER

 4. 4. TECKENSPRÅK ELLER TALAT SPRÅK? En litteraturstudie om språkutveckling och val av kommunikationsmedel för barn med cochleaimplantat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Rydz; Caroline Olofsson; Beatrice Holmqvist; [2019-06-14]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; Prelingual; Döv; Barn; Språkutveckling; Teckenspråk; Cochlear implants; Deaf; Child; Language development; Sign language;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att klargöra vad forskningsresultat visar om hur talat språk och olika varianter av tecknat språk påverkar språkutvecklingen för barn med cochleaimplantat, samt att översiktligt undersöka hur CI-teamen i Sverige arbetar med denna fråga. Forskningsmetod: Litteraturstudien var baserad på vetenskapliga studier publicerade 2008–2018, hittade via PubMed, Scopus och Cinahl. LÄS MER

 5. 5. Changed behavior in the house cricket Acheta domesticus : predetermined or an effect of learning?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Caroliné Olofsson; [2019]
  Nyckelord :personality; crickets; boldness; animal personality; learning;

  Sammanfattning : The interest in animal personality have increased the last couple of decades and several studies have been made trying to explain why these differences in behaviour exist between individuals. Some of these studies have found that an individual’s personality changes as it ages and to explain these, theories focusing on genetic and phenotypic aspects has been used. LÄS MER