Sökning: "CAT-CH-ING journalgranskning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden CAT-CH-ING journalgranskning.

 1. 1. Kvalitetsgranskning av omvårdnadsdokumentation i datoriserad patientjournal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hellström; Ann-Katrin Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Nursing documentation; Nursing process; Medical Records system; Computerized; Audit instrument; Cat-ch-Ing; Record review; Omvårdnadsdokumentation; omvårdnadsprocessen; elektronisk patientjournal; journalgranskning instrument; Cat-ch-Ing; journalgranskning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur omvårdnaden dokumenteras i datoriserad patientjournal på en medicinavdelning i mellan Sverige, genom en journalgranskning med granskningsinstrumentet Cat-ch-Ing. Frågeställningarna var ”Vilka poäng ger Cat-ch-Ing instrumentet avseende kvantitet samt kvalitet?” och ”Kan omvårdnadsprocessen följas i omvårdnadsjournalen utifrån Cat-ch-Ing instrumentet?”Metod: Studien är kvantitativ, deskriptiv och retrospektiv. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsdokumentationens betydelse & utveckling - med fokus på VIPS & ICF

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Annelie Andersson; Elin Andersson; [2007]
  Nyckelord :Dokumentation; International Classification of Functioning; Disability; and Health; Omvårdnad; VIPS;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan är dokumentationsskyldig enligt ett flertal lagar och förordningar. Dessa ger oss ramar men inga enhetliga riktlinjer och verktyg för hur strukturen för omvårdnadsdokumentationen ska se ut. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation enligt VIPS-modellen : en journal- och enkätstudie

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tammy Blom; [2003]
  Nyckelord :omvårdnadsdokumentation; dokumentation; VIPS; CAT-CH-ING journalgranskning; granskningsinstrument; hinder till dokumentation; möjligheter till dokumentation; attityder;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva kvantitet och kvalitet i sjuksköterskors dokumentation av omvårdnad enligt VIPS- modellen i enlighet med omvårdnadsprocessens alla steg på ett sjukhus i Mellansverige Avsikten var även att beskriva hinder och möjligheter för och attityder till dokumentation ur ett sjuksköterskeperspektiv mellan tre medicinavdelningar på nämnda sjukhus. Vidare ingick i syftet att jämföra dokumentationen på de tre avdelningarna med avseende på kvantitet och kvalitet. LÄS MER