Sökning: "CFC-beskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet CFC-beskattning.

 1. 1. Den svenska CFC-lagstiftningen i ljuset av skatteflyktsdirektivet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; CFC-beskattning; Etableringsfrihet; Skatteflykt; Skatteflyktsdirektivet;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2019 trädde Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juni om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion i kraft. Uppsatsen undersöker vad skatteflyktsdirektivet innebär för medlemsstaternas möjlighet att CFC-beskatta delägare inom EES. LÄS MER

 2. 2. Svenska CFC-reglers förenlighet med EU-rätten efter Cadbury Schweppes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tommy Högh; [2013]
  Nyckelord :rättsvetenskap en. law ; rättssociologi; rättshistoria en. legal history ; rättsekonomi en law and economics ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; komparativ rätt en. comparative law ; IT-rätt; internationell privaträtt en. private international law ; immaterialrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; försäkringsrätt; förmögenhetsrätt; företagsekonomi; folkrätt en. public international law ; finansrätt en. fiscal law ; fastighetsrätt; familjerätt; EU-rätt en. EU law ; civilrätt en. private law ; boenderätt; bankrätt en. banking law ; avtalsrätt; associationsrätt; allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt; CFC; CFC-beskattning; CFC-regler; Förenlighet; EU; Svenska CFC; finsk komparation; finsk komparation CFC.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Most states in the world have rules that correspond to the Swedish CFC rules. The rules are intended to prevent national companies or individuals providing tax schemes with low-tax states and thus reduces or postpones the person's taxable income in that state. LÄS MER

 3. 3. "Verklig etablering från vilket en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs." : En utredning om vad som krävs för att en verklig etablering enligt 39a kap. 7a§ IL ska föreligga.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Shriti Joshi; [2012]
  Nyckelord :The swedish CFC legislation; Cadbury Schweppes case; EU law; Svenska CFC lagstiftningen; Cadbury Schweppes målet; EU rätt;

  Sammanfattning : CFC lagstiftningen har i syfte att förhindra eller försvåra skatteplanering genom transaktioner med lågbeskattade utländska juridiska personer som leder till att skattebasen i Sverige minskar. Lagstiftningen innebär att en delägare i ett lågbe-skattat utländskt bolag kan beskattas löpande för sin andel av det överskott som uppkommer. LÄS MER

 4. 4. Den nya kompletteringsregeln i 39a kap. 7a § IL : En analys av dess förenlighet med etableringsfriheten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Petter Cederbrink; Jim Gunnarsson; [2009]
  Nyckelord :CFC Legislation; Tax Law; EC Law; Freedom of Establishment; CFC-lagstiftning; skatterätt; EG-rätt; EG-skatterätt;

  Sammanfattning : Den första svenska CFC-lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 1990 och har sedan dess genomgått flera omarbetningar. Syftet med de svenska CFC-reglerna är att förhindra skatteplanering med bolag i lågbeskattade länder och på så sätt försvara den svenska skattebasen. LÄS MER

 5. 5. Judicial tax treaty override i Regeringsrätten : Analys av RÅ 2008 not 61

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Internationella HandelshögskolanIHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Internationella HandelshögskolanIHH, Rättsvetenskap

  Författare :Jimmy Thörnlöf; Adam Flöhr; [2009]
  Nyckelord :RÅ 2008 not. 61; RÅ 2008 ref. 24; dubbelbeskattningsavtalsrätt; skatteavtalsrätt; skatteavtal; dubbelbeskattning; regelkonkurrens; CFC-lagstiftning; tax treaty override; judicial tax treaty override; lex posterior; lex specialis.;

  Sammanfattning : Varje suverän stat bestämmer sin beskattningsrätt, de subjekt och objekt som staten ålägger skatt. Om två skilda staters beskattning träffar samma person och transaktion, uppstår in-ternationell juridisk dubbelbeskattning. LÄS MER