Sökning: "CHC- nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden CHC- nurse.

 1. 1. Barnhälsovårdssjuksköterskors möten med föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marina Nilsson; Anna Welin; [2022]
  Nyckelord :Child health nurses CHC-nurses ; parents; qualitative method; vaccination; Barnhälsovårdssjuksköterskor BVC-sjuksköterskor ; föräldrar; kvalitativ metod; vaccinationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har en hög vaccinationstäckning men allt fler föräldrar ifrågasätter att vaccinera sina barn. Barnhälsovårdssjuksköterskor (BVC-sjuksköterskor) har en viktig och komplex roll i sitt uppdrag gällande att arbeta för en fortsatt hög vaccinationstäckning i Sverige. LÄS MER

 2. 2. BHV-sjuksköterskors hälsofrämjande arbete vid hembesök när barn är åtta månader

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frieder Hessenmöller; Nathalie Martin; [2022]
  Nyckelord :Child; Child Health Nurse; health promotion; home visits; parents; Barn; BHV-sjuksköterska; föräldrar; hembesök; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökade fall av barnolyckor och språkstörningar hos barn har blivit vanligare enligt forskning. BHV-sjuksköterskor i Sverige innehar nyckelrollen i det hälsofrämjande arbetet för att motverka detta. LÄS MER

 3. 3. BHV-sköterskors upplevelse och behov av stöd och vägledning vid orosanmälan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Maria Bäckström; [2021]
  Nyckelord :child health care; experience; guidance; report of concern; specialist nurse; support; Barnhälsovård; orosanmälan; specialistsjuksköterska; stöd; upplevelse; vägledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige når Barnhälsovården (BHV) nära 100% av alla barn och BHV-sköterskan är en viktig person för barnets hälsa och utveckling. Det ger unika förutsättningar för att främja barnets hälsa och ge stöd till föräldrarna. LÄS MER

 4. 4. När föräldraskapet inte blir som förväntat : Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att vårda föräldrar vars barn varit inneliggande på neonatalavdelning

  Magister-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Elin Jönsson; Sara Borgemo; [2021]
  Nyckelord :child health care nurse; content analysis; neonatal intensive care; parental role; transition; BHV-sjuksköterska; föräldraroll; innehållsanalys; neonatalvård; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Neonatalvård behövs om barnet är fött för tidigt eller sjukt vid födseln och kan vara både en kortvarig vistelse på några timmar men ibland upp till flera månader. Efter utskrivning stödjer Barnhälsovård(BHV)-sjuksköterskorna föräldrarna genom ett tätt samarbete och följer barnets utvecklingsresa. LÄS MER

 5. 5. Kostrådgivning med familjen i centrum : Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jannike Forsberg; Caroline Palm Annerstedt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovård bygger på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Rådgivande samtal kring kost är en viktig del i arbetet som barnhälsovårdsjuksköterska (BHV-sjuksköterska). LÄS MER