Sökning: "CKD"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet CKD.

 1. 1. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ettsmygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid ärden behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER

 2. 2. Nyinsättning av smärtstillande läkemedel till patienter med nedsatt njurfunktion - En registerbaserad studie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Leo Nasseri; [2021]
  Nyckelord :Nyinsättning; Smärtstillande läkemedel; njurfunktion;

  Sammanfattning : Introduction: The kidneys' ability to filter drug substances deteriorates with age. Some diseases accelerate this degradation. Patients with renal impairment are at increased risk of drug-related adverse reactions if dose adjustments are not made. LÄS MER

 3. 3. Numerisk beräkning av krypsättningar i pelarförstärkt lera

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Emil Johansson; Victor Granlund Hedén; [2021]
  Nyckelord :CKD; DCM; Concrete Model; Creep settlement; DCM; Deep cement mixing; Plaxis 2D; Soft Soil Creep; Kalkcementpelare; Kryp; Multicementpelare; Sättningar; Contrete Model; Soft Soil Creep; Plaxis;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en utredning gjorts med syftet att undersöka lämpligheten att genomföra en djupstabilisering med multicementpelare (MC-pelare) i ett område med högt ställda sättningskrav. Detta genom att numeriskt simulera hur djupstabiliserad lera kan bete sig vid belastning med avseende på långtidsdeformationer. LÄS MER

 4. 4. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
  Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER

 5. 5. Cost Efficiency and Waste Reduction in Completely Knocked Down Production

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Anastasia Malavolti; [2019]
  Nyckelord :Improvement; CKD; production; waste reduction;

  Sammanfattning : Purpose – To provide a framework for the improvement of the supply chain of Completely Knocked Down Products with a focus on waste reduction and cost-efficiency. Method– A case study at a company dealing with CKD assembly, based on observations and interviews. LÄS MER