Sökning: "CNN-effekten"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet CNN-effekten.

 1. 1. "When you either rush or take it slow" - En fallstudie av medias inverkan på NATO:s intervenerande i Bosnien & Hercegovina och Kosovo

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sanela Lulic; Hanna Jokel; [2018]
  Nyckelord :NATO; Chain-ganging; Buck-passing; CNN effekt; Bosnienkriget; Kosovokonflikten; ‘’Rush or Slow’’; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar till att via en fallstudie av Bosnienkriget och konflikten i Kosovo påvisa en skillnad i NATO:s benägenhet att intervenera med media som den påverkande faktorn. För denna studie har det applicerats delar av två olika teorier, vilket är cnn-effekten och chain-ganging & buck-passing. LÄS MER

 2. 2. Medias påverkan på Sveriges biståndspolitik - En jämförande fallstudie mellan konflikterna i Kashmir och Palestina

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabelle Grebäck; Hampus Tarras-Wahlberg; [2014]
  Nyckelord :CNN-effekten; media; bistånd; politiskt beslutsfattande; konflikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats söker vi finna om det råder ett samband mellan nivån på Sveriges bistånd och den mediala exponering som riktas mot olika konfliktzoner. Palestina och Kashmir, två konflikter som delar likheter i många avseenden, har trots liknande krissituationer erhållit avsevärda skillnader i humanitärt stöd från Sida. LÄS MER

 3. 3. Vem får bistånd?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arvid Isaksson; Anna Blixt; Charlotte Hafström; [2014]
  Nyckelord :bistånd; media; CNN-effekten; dagordningsmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen nedan behandlar ämnena media och bistånd genom att undersöka det potentiella sambandet mellan medial exponering och mängden utvecklingsbistånd. Hypotesen lyder att ökad medieexponering av ett visst land är direkt korrelerat med ökat utvecklingsbistånd till samma land. LÄS MER

 4. 4. Är "no news" verkligen "good news"? : En studie av hur tre svenska webbtidningar rapporterar om fem konflikter och hur teorierna CNN-effekten och Stealth Conflicts kan förklara detta

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/StatsvetenskapFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/StatsvetenskapFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Petersson; Anna Norstedt; [2014]
  Nyckelord :media; conflict; CNN Effect; Stealth Conflicts;

  Sammanfattning : Is there any truth in the saying “no news is good news” or is there a reason to question whether media actually do reflect the world’s worst conflicts proportionally? The communication technologies have seen major developments in recent years, and more and more people choose to read their news on the Internet. With smartphones and other devices, one could imagine that there would be easier to cover more conflict areas than ever – but is this what has happened?In this study we aimed to investigate how three chosen Swedish newspapers reflected five of the on-going conflicts of 2012 and how this can be explained with the theories; the CNN effect and Stealth Conflicts. LÄS MER

 5. 5. Obevakad En studie i medial påverkan på medborgares benägenhet att skänka pengar under humanitära katastrofer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotte Nilsson; Anna-Karin Nilsson; [2013]
  Nyckelord :medias makt; humanitära katastrofer; Afrikas horn; Haiti; CNN effekten; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Röda korset.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I många högprofilerade kriser blir hjälporganisationer, journalistik och media starkt sammankopplade med varandra. Hjälporganisationerna är beroende av att få ut det humanitära budskapet för att informera världen om katastrofer för att på så sätt kunna utnyttja kraften hos givarna för att samla in pengar och möta krisen. LÄS MER