Sökning: "COPSOQ"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet COPSOQ.

 1. 1. Upplevd psykosocial arbetsmiljö hos konsultchefer och mellanchefer : Dimensioner i psykosocial arbetsmiljö som har störst samband med hälsa och välbefinnande hos mellanchefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Sebastian Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :Consultant Manager; Middle Manager; Psychosocial Work Environment; Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2; Konsultchefer; Mellanchefer; Psykosocial arbetsmiljö; Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2;

  Sammanfattning : The consultant manager has been described as a complex profession with requirements from three directions (consultants, own managers and clients). The purpose of this study was to investigate whether consulting managers perceive their psychosocial work environment differently from a typical middle management role (which only has requirements from staff and their own managers). LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av krav, resurser och engagemang bland polisens utredare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Therese Bramhagen; [2020]
  Nyckelord :autonomi; emotionella krav; engagemang; kvantitativa krav; socialt stöd;

  Sammanfattning : Krav i arbetet kan beskrivas som faktorer som belastar individen och har visat sig ha ett positivt samband med utbrändhet och ett negativt samband med resurser och engagemang. Resurser i arbetet kan beskrivas som faktorer som underlättar för individen när denne ska hantera kraven i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Den tillfredsställda medarbetaren

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Andreas Bhatti; Lindholm Amanda; [2020]
  Nyckelord :Grundläggande psykologiska behov; motivation; tillfredsställelse med arbetet; MyNeeds; Copsoq;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta är en explorativ kvantitativ studie som syftar till att undersöka eventuella samband mellan anställdas grundläggande psykologiska behov samt tillfredsställdhet med arbetet. Även motivation behandlas utifrån tanken att motivation uppstår då de grundläggande psykologiska behoven är tillfredsställda. LÄS MER

 4. 4. Arbetstillfredsställelse : Relationen mellan arbetstillfredsställelse och psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Per Johansson; Albin Bjelkendal Haaranen; [2020]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa studie var att ta reda på hur den psykosociala arbetsmiljön och ålder är relaterad till arbetstillfredsställelse. Den psykosociala arbetsmiljön delades upp och mättes utifrån tre olika kategorier, krav i arbetet, samarbete och ledning samt hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Friskfaktorer på en sjuk arbetsplats : Betydelsen av KASAM och arbetsresurser för hälsan bland anställda inom sjukvården

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mattias Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :occupational health; health-care; job resources; psychosocial work environment; sense of coherence;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården är en arbetsplats där anställda dagligen ställs inför fysiska och psykiska påfrestningar. Då det inte är möjligt att eliminera alla riskfaktorer krävs istället en motståndskraft. LÄS MER