Sökning: "COPSOQ"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet COPSOQ.

 1. 1. Friskfaktorer på en sjuk arbetsplats : Betydelsen av KASAM och arbetsresurser för hälsan bland anställda inom sjukvården

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mattias Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :occupational health; health-care; job resources; psychosocial work environment; sense of coherence;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården är en arbetsplats där anställda dagligen ställs inför fysiska och psykiska påfrestningar. Då det inte är möjligt att eliminera alla riskfaktorer krävs istället en motståndskraft. LÄS MER

 2. 2. Krav eller resurs? En kvalitativ studie om hur pedagoger upplever arbetskrav och arbetsresurser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Andersson; John Björkhem; [2019]
  Nyckelord :Pedagog; Resurs; Krav; COPSOQ; utbrändhet; skola; job demand resource modell; JD-R; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Denna uppsats visar med utgångspunkt i JD-R (Job Demand-Resources) modellen som tolkningsmodell att pedagoger kan uppleva krav (job demands) som både krav och resurs, detta utifrån en individuell bedömning av situationen. Den visar även att dessa upplevelser är dynamiska och kan ändra sig över tid. LÄS MER

 3. 3. WORKPLACE VALUES, SUSTAINABLE EMPLOYMENT AND TURNOVER INTENTION: A GENERATIONAL PERSPECTIVE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Brinck; Hanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :COPSOQ; millennials; workplace; motivation; employees; satisfaction; values; commitment; leadership; sustainability; turnover intention behavior; career advancement; COPSOQ; millenniegenerationen; arbetsplats; anställda; tillfredsställelse; engagemang; motivation; hållbarhet; personalomsättningsbeteende; karriärsavancemang; värderingar; ledarskap.;

  Sammanfattning : What makes a person willing to leave their job? What makes an employment sustainable?Research have been conducted to explain employee turnover based on three different aspects; a person’s intent to leave, company failure to satisfy the employee’s expectations of the work and sustainable employment. This thesis aimed to investigate work values, employee turnover intention and sustainable employment among the Millennial generation at Company X, a Swedish company working with logistics (n = 59). LÄS MER

 4. 4. Upplevd feedbackmiljö och välbefinnande på arbetet hos offentliganställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Murat Saglamoglu; Jonas Hildingsson; [2019]
  Nyckelord :Feedback; feedbackmiljö; välbefinnande; prestationsbaserad självkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka sambanden mellan feedbackmiljön främjad av närmaste chef, de anställdas upplevda välbefinnande kopplad till arbetet samt de anställdas uppmätta prestationsbaserade självkänsla, PBS. Undersökningen besvarades av 35 deltagare från offentliga sektorn genom en organisation inom kommunal förvaltning. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrelaterad stress och copingstrategier bland yrkesverksamma konsulter : en kvantitativ enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Hardarsson; Philip Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; copingstrategier; konsult; ålder; kön; arbetslivserfarenhet; krav; kontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka huruvida arbetsrelaterad stress samt copingstrategier skiljer sig åt med avseende på individuella faktorer som kön, ålder och arbetslivserfarenhet bland yrkesverksamma konsulter. Totalt bestod urvalet för studien av 110 undersökningsdeltagare (41 kvinnor och 69 män), vilka valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval. LÄS MER