Sökning: "CORE-OM"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet CORE-OM.

 1. 1. Alliansens betydelse för effektivitet hos terapeuter och behandlingsresultat i terapier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Mårten Kihlberg; [2019-04-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker alliansens betydelse för behandlingsresultat och eventuella andra faktorer som påverkar behandlingsresultat. Klienters (N=1436) skattningar av mående (CORE-OM) och allians (WAI), samt blivande psykologer och psykoterapeuters skattningar av bland annat samarbete med klienterna, inhämtades från psykoterapimottagningen på den psykologiska institutionen i Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Tidiga avhopp vid erbjuden psykoterapi hos studentterapeuter - en kvalitetsutvecklingsstudie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Louise Bayard Burfield; [2018]
  Nyckelord :Psykoterapi; Avhopp; Studentmottagning; Naturalistisk; Motivation; PDT; KBT; CORE-OM; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här kvalitetsutvecklingsstudien på en utbildningsmottagning för blivande psykologer syftade till att undersöka om det fanns någon skillnad mellan de som tidigt hoppade av erbjuden psykoterapi och de som fortsatte behandlingen. Studien hade en kvasiexperimentell design utan randomisering eller kontrollgrupp. LÄS MER

 3. 3. Validering av självskattningsformuläret Norwegian Outcome Response System for Evaluation (NORSE)

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Julia Axelsson; Niklas Penttinen; [2018]
  Nyckelord :Outcome Measure; NORSE; CORE-OM; Validation; Utfallsmätning; NORSE; CORE-OM; Validering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att validera den svenska översättningen av självskattningsinstrumentet Norwegian Outcome Response System for Evaluation (NORSE), ett instrument som används för att mäta psykiskt mående. Data har samlats in genom en digital enkät. Urvalet var icke-kliniskt och bestod av totalt 228 individer. LÄS MER

 4. 4. Har allians betydelse för förbättrad hälsa vid uppföljning? En prediktionsstudie på patienter vid en utbildningsklinik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Kristoffer Liljedahl; [2017-12-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande examensuppsats undersökte hur välallians, skattad av patienterna (n = 294) vid terapiavslut, prediceradeförändring i välmående från terapistart till en 12-månadersuppföljning och om behandlingstyp och könstillhörighet påverkadedetta samband. Undersökningen skedde vid en utbildningsklinik. LÄS MER

 5. 5. Psykodynamisk långtidsterapi vid en utbildningsklinik – vilka förbättras inte av behandling?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emil Asbjörnsen; [2017-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att undersöka behandlingsutfall förpsykodynamisk långtidsterapi vid en utbildningsklinik. Ett annat syfte var attundersöka om något utmärkte de patienter som inte förbättrades i sin psykiskahälsa i skattningsformulär (psykisk hälsa, interpersonell funktion, hälsorelateradepersonlighetsdrag samt terapeutisk allians) som kliniken samlat in ikvalitetssäkringssyfte. LÄS MER