Sökning: "CRM"

Visar resultat 1 - 5 av 480 uppsatser innehållade ordet CRM.

 1. 1. Validering av en fluoridelektrod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Nicolas Martinet; [2022]
  Nyckelord :ISE; fluorid; validering;

  Sammanfattning : Målet med projektet var att validera en jonselektiv fluoridelektrod för att säkerställa att instrumentets prestanda har för tillämpningen godtagbart mätområde, precision och riktighet. Parametrar som mellanliggande precision, repeterbarheten och LOD (Limit of detection) och LOR (Limit of reporting) har beräknats. LÄS MER

 2. 2. Kundlojalitet ur kundens perspektiv : En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar kundlojaliteten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mohammed Salman; Dolshi Hayllie; Ranim Mashhadi; [2022]
  Nyckelord :CRM; engagemang; word of mouth; kundlojalitet; förtroende; relation.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2022-01-13 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitet Författare: Dolshi Hayllie  Ranim, Mashhadi  Mohammed Salman  (000517) (920627) (960229) Titel: Kundlojalitet ur kundens perspektiv Handledare: Ulf Andersson Nyckelord: CRM, engagemang, word of mouth, kundlojalitet, förtroende, relation Frågeställning: Vilka faktorer påverkar lojalitet hos digitala klädföretag ur kundens perspektiv? Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring kundlojalitet och undersöka vilka faktorer som kan påverka lojalitet. Syftet är också att skapa förståelse kring hur CRM kan påverka kunders lojalitet i digitala klädföretag. LÄS MER

 3. 3. CRM:s och CRM-verktygs påverkan på verksamhetsprocesser samt dess påverkan på måluppfyllelse inom organisationers försäljningsarbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sebastian Dahl; Daniar Hamajalal; [2022]
  Nyckelord :CRM; Kundrelationshantering; Kundhantering; Verksamhetsutveckling; Verksamhetsprocess; Informationssystem; Informationsteknologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att bidra med kunskap gällande hur och varför CRM och CRM-verktyg används i verksamhetsprocesser och vilken påverkan de har på måluppfyllnad i försäljningsarbetet. Syftet är även att se hur försäljningen inom en organisation uppnår måluppfyllelse till följd av CRM. LÄS MER

 4. 4. Customer Relationship Management och digitalinnovation, finns det ett samband? : En fallstudie kring hur CRM används i ett företag inom bank och försäkringsbranschen för att främja digital innovation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Daniela Lundbom Racetovic; Ellen Johnzon; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. System för CRM: Valet mellan integrerade och separata lösningar. En utforskande fallstudie av motivationer vid systembyte

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aleksandar Milutinovic; Fabian Henriksson; Linus Berglind; [2021-11-23]
  Nyckelord :Customer relationship management; kundhantering; affärssystem; CRM-system; förändringsarbete; kundtjänst;

  Sammanfattning : Till följd av en allt mer expanderande tjänstesektor har större vikt lagts i att bibehålla och fodra för kundhantering och långvariga kundrelationer. För detta har idag många organisationer utvecklat strategier för customer relationship management (CRM). LÄS MER