Sökning: "CSR extern kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden CSR extern kommunikation.

 1. 1. Värdet av hållbarhetsrapportering : En kvalitativ studie i hur hållbarhetsrapportering kan påverka investeringsbeslut

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jonas Lindberg; Oskar Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :nstitutionella investerare; Hållbarhetsrapportering; SRI; CSR; Värdeskapande; SDL; Service Ecosystem; GRI;

  Sammanfattning : Dagens samhälle lägger mer fokus på hållbarhet än tidigare, där institutionella investerare är en central aktör, vilket gör att intresset för hållbara investeringar växer. Institutionella investerare har skiftat fokus mot mer hållbara investeringar på grund av press från deras kunder och företagen har idag ett stort socialt ansvar, grundat på sociala-, bolagsstyrnings- och miljökriterier. LÄS MER

 2. 2. Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån tre aspekter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Kajsa N. Lysén; Isabelle Vildbaek; [2020]
  Nyckelord :Företags attraktivitet; Generation Z; extern Employer Branding; tre aspekter av CSR;

  Sammanfattning : Den rådande klimatdebatten har resulterat i att människor ställer högre krav på företag i att inte enbart vara vinstdrivande utan även fokusera på vad företag kan göra för att bidra till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt som det ställs högre krav på företagen i att agera hållbart, existerar även en utmaning för företag i Sverige att attrahera framtida arbetskraft, som nu utgörs av Generation Z. LÄS MER

 3. 3. Barriärer vid implementering av en cirkulär affärsmodell. : En fallstudie av ett IKEA-varuhus i Mellansverige.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Nora Gustafsson; Elin Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; circular business model; CSR; innovation; communication; corporate culture; green consumer.; Cirkulär ekonomi; cirkulär affärsmodell; CSR; innovation; kommunikation; företagskultur; grön konsument.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att bidra med kunskap kring de svårigheter och de barriärer som föreligger vid en implementering av en cirkulär affärsmodell. Studien utgår från ett företagsperspektiv, vilket även kompletterats med ett kundperspektiv för att skapa ett holistiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Employer branding och Corporate Social Responsibility : En studie om hur CSR kan stärka ett företags employer brand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Josbrant; Ina Nederstedt; [2019]
  Nyckelord :employer branding; corporate social responsibility; extern kommunikation;

  Sammanfattning : En värdefull tillgång för företag är dess anställda. Samtidigt växer efterfrågan på arbetskraft och många företag har problem med att anställa rätt personal. LÄS MER

 5. 5. En hållbar uppsats om intern kommunikation -en kvalitativ fallstudie gjord utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Eklund; Laila Shalizi; [2017-06-15]
  Nyckelord :Hållbarhet; social hållbarhet; medarbetare; intern kommunikation; intressentmodell;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag är det allt viktigare för företag och för samhället i stort att agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet är den som fått minst fokus och är den dimension som företag har minst förståelse för vid implementering av hållbar utveckling. LÄS MER