Sökning: "CSR i mindre företag"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden CSR i mindre företag.

 1. 1. Framtida CFP:s påverkan på nuvarande CSR-investeringar : En kvantitativ studie på 890 europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Stefan Pehrsson; Lina Töyrä; [2019]
  Nyckelord :CSR; CFP; social responsibility; philanthropy; profit maximization; signaling.; CSR; CFP; socialt ansvar; filantropi; vinstmaximering; signalering.;

  Sammanfattning : Syfte: Sambandet mellan CSR och CFP har undersökts otaliga gånger utan att forskarna kommer överens om huruvida det finns ett samband eller inte. Därmed finns också olika åsikter om vilket motiv som driver företag att investera i CSR. Tidigare forskning har fokuserat på två huvudmotiv: vinstmaximerings- samt filantropiska motiv. LÄS MER

 2. 2. Områdesbilden och icke-finansiella värdetalsinverkan på investeringsbedömningen hosprivata fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Ståhl; Robin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Social sustainability; Investment assessment; Corporate Social Responsibility CSR ; Social Hållbarhet; Investeringsbedömning;

  Sammanfattning : Titel: Områdesbilden och de icke-finansiella värdetalens inverkan på investeringsbedömningenhos privata fastighetsbolag Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, 15HP Författare: Robin Gustavsson & Anton Ståhl Handledare: Per-Ola Ulvenblad Examinator: Eva Berggren Datum: 2019-05-21 Frågeställning: Skiljer sig investeringsbedömningen mellan privata fastighetsbolag som valtatt investera i socialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden? Syfte: Det primära syftet med arbetet är att beskriva och analysera om och i så fall hurinvesterings-bedömningen skiljer sig mellan privata fastighetsbolag som valt att investera isocialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden.Utöver det primära syftet vill vi bidra med en sammansvetsning av teorierna kring ickefinansiella och finansiella värden genom att binda samman befintliga teorier och analysera hur det appliceras i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Företags och medarbetares utmaningar med medarbetares engagemang i CSR : En modellutvecklande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :China Friberg; Klara Rosendahl; [2019]
  Nyckelord :challenge; commitment; corporate social responsibility; CSR; employee; engagement; impediment; CSR; engagemang; företags samhällsansvar; medarbetare; utmaningar;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning ger uttryck för att fler och fler företag integrerar CSR i sin verksamhet men att utmaningar finns när medarbetare ska engageras. Trots detta saknas en modell som illustrerar dessa utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av korruptionsrisker i statligt ägda bolag : En analys av EU:s hållbarhetsredovisningsdirektiv mot bakgrund av svenska statligt ägda bolags hållbarhetsredovisningar år 2016

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Christina Åqvist; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reports; state-owned enterprises; CSR; corruption; Redovisning; hållbarhetsredovisning; korruption; riskidentifiering; CSR; hållbart företagande; socialt ansvar; statligt ägda bolag; statliga bolag; Sustainability report; Corruption; State-owned enterprises;

  Sammanfattning : CSR och hållbart företagande är traditionellt sett flexibelt hållna begrepp som företag uppmuntras att arbeta med på eget initiativ. Med vägledning av internationella standarder uppmuntras företag minimera negativa konsekvenser som deras verksamheter kan generera. LÄS MER

 5. 5. Har företagets lönsamhet en modererande effekt på relationen mellan skatteundandragande och Corporate Social Responsibility? : En kvantitativ studie på 460 publika europeiska bolag under en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Österlund; [2018]
  Nyckelord :CSR; ETR; ESG; Social Responsibility; Tax Avoidance; Slack Resource Theory; Pre-tax Earnings Performance; CSR; ETR; ESG; socialt ansvar; skatteundandragande; slack resource-teorin; lönsamhet;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens sociala ansvar diskuteras alltmer frekvent och CSR har vuxit fram som en viktig fråga för företagen och dess intressenter. Som en respons på detta har frågan kring företagens ansvar att betala skatt också lyfts fram som en del i det sociala ansvaret. LÄS MER