Sökning: "CSR i mindre företag"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden CSR i mindre företag.

 1. 1. Managing Swedish Gender Equality Policies in Shanghai : A study on how Swedish based corporations, established in Shanghai, manage Swedish gender equality policies cross-culturally

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Erlandsson; Gustaf Joelsson; [2019]
  Nyckelord :Cross-Cultural Management; Policy Management; Corporate Cultural Imperialism; Corporate Culture; Corporate Policies; CSR; Managing Gender Equality Policies; Interkulturell Management; Policy Management; Kulturimperialism; Företagsrelaterad Kulturimperialism; Företagskultur; Företagspolicyer; CSR; Jämställdhetspolicyer; Hantering av Jämställdhetspolicyer;

  Sammanfattning : Despite policy efforts by the Chinese state to eradicate gender inequality, statistics show that the issue of gender discrimination in the work domain has become increasingly acute in modern day China. The prevailing gender inequality derives from China’s deeply rooted masculine oriented cultural and societal structure, and traditional norms and values towards women in the work domain are fighting the policies against gender inequality that the Chinese state has implemented. LÄS MER

 2. 2. Industriellt samarbete för hållbar utveckling : en fallstudie om aluminiuminitiativet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Caroline Olsson; [2019]
  Nyckelord :CSR; miljöarbete; intressenter; multi-stakeholder – initiative; network; nätverk; samverkan; wicked problem;

  Sammanfattning : Från att lagar och regler har varit den främsta faktorn för att motivera företag och industrier att arbeta med miljöfrågor har påtryckningar från konsumenter och övriga intressenter blivit mer viktigt. Många intressegrupper får tillgång till hållbarhetsrelaterad information och blir därför insatta och medvetna om miljö och sociala aspekter på produktion och konsumtion. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning i åkeribranschen : Regleringar i en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Matilda Allard; Oscar Jonsson; [2018]
  Nyckelord :transport industry; legitimacy theory; stakeholder theory; CSR corporate social responsibility ; fair transport; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteori; intressentteori; åkeribranschen; CSR; hållbar transport;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett ämne som har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Kraven på att företag ska ta ansvar för miljö har ökat och att förmedla information om detta är något som kunderna efterfrågar allt mer. LÄS MER

 4. 4. CSR i små och medelstora företag - Spelar storleken roll?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Nyström; Johan Berghult; Erik Brengdahl Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Fem Nyckelord: CSR, SME, U-formad teori, resurstillgång, hållbarhet Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur små och medelstora bolag definierar CSR och varför de engagerar sig. Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara, det är hållbarhetsfrågan : En kvalitativ studie om klädbranschens arbete med CSR inom produktutveckling för att skapa en ekologisk produkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Ljung; Alexandra Löfgren; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainability; product development; product development process; design choice; material choice; organic product; CSR; hållbarhet; produktutveckling; produktutvecklingsprocessen; designval; materialval; ekologisk produkt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken hänsyn “fast fashion”- och “functional fashion”-företag tar till det ekologiska perspektivet inom CSR gällande val av material och design under produktutvecklingsprocessen. Studien syftar även till att undersöka hur målsättningarna i CSR-arbetet skiljer sig åt mellan de olika fallföretagen. LÄS MER