Sökning: "CSR som konkurrensfördel"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden CSR som konkurrensfördel.

 1. 1. The effect of corporate donations on a company’s market value in a short-term perspective : An event study approach

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Axel Andreasson; Gustav Bergman; [2020]
  Nyckelord :corporate donation; event study; corporate social responsibility; abnormal returns; market value; företagsdonation; event-studie; företags samhällsansvar; abnormal avkastning; marknadsvärde;

  Sammanfattning : Background: Societies around the world have seen an increased willingness to contribute to social responsibilities activities. One way for corporations to commit to corporate social responsibility (CSR) have been to donate corporate assets. However, donating company assets has been questioned if justifiable. LÄS MER

 2. 2. Detaljhandeln och CSR : Hur kan ett aktivt CSR-arbete betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Gustav Johansson; Matilda Schyberg; [2018]
  Nyckelord :CSR; resource based view; retail; sustainability; competitive advantage; resource; VRIO-framework.; CSR; den resursbaserade vyn; detaljhandeln; hållbarhet; konkurrensfördel; resurs; VRIO-ramverket.;

  Sammanfattning : Det har blivit till en global insikt att jordens framtid, i mångt och mycket, vilar i människans händer. Ett fortsatt överutnyttjande av resurser i samspel med de avsevärda växthusgaserna som släpps ut är därmed förödande för samhället. LÄS MER

 3. 3. Hur bör näringslivet förhålla sig till de globala målen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att klara av att nå de globala målen till 2030 kommer det verkligen krävas en enorm ansträngning, en förändring av världen och av vår världsbild, där näringslivet har ett stort ansvar och en stor roll att spela, skriver Lise Kingo, verkställande direktör på FN:s Global Compact.[1] Vi kan inte blunda för verkligheten då vår planet är under stort tryck, mänskligheten utövar negativa förändringar i den globala miljön som resulterar i klimatförändringar, skogsskövling, brist på mångfald, försurning av haven, jorderosion och föroreningar. LÄS MER

 4. 4. Implementering av CSR inom Supply Chain Management : En fallstudie av GANT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mia Lindberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljö och hållbarhet är ett ämne som trots att det har diskuterats i otaliga artiklar och debatter under flera decennier ständigt lyckas vara aktuellt. Av denna anledning har hållbarhet och framför allt Corporate Social Responsibility (CSR) blivit ett koncept som de flesta företag är medvetna om. LÄS MER

 5. 5. Den glömda marknadsföringen : En kvalitativ studie om hur hotell marknadsför och arbetar med hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNULinnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNULinnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erika Nilsson; Mikaela Videfors; [2015]
  Nyckelord :Hållbarhet; hotell; marknadsföring; grön marknadsföring; miljö; CSR;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING TITEL: Den glömda marknadsföringen KURS: Företagsekonomi III – Examensarbete FÖRFATTARE: Erika Nilsson och Mikaela Videfors HANDLEDARE: Miralem Helmefalk EXAMINATOR: Leif V Rytting NYCKELORD: Marknadsföring, grön marknadsföring, CSR, miljö, hållbarhet, digital marknadsföring, hotell. SYFTE & FORSKNINGSFRÅGA: Studiens syfte är att undersöka hur hotell i Kalmarregionen arbetar med hållbarhet och hur det förmedlas genom deras marknadsföring. LÄS MER