Sökning: "CSR-dimensioner"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet CSR-dimensioner.

 1. 1. Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? : En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Äijä; Sofia Olsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; FP; financial performance; GICS; sectors; CSR; CSR-dimensioner; FP; lönsamhet; GICS; sektor;

  Sammanfattning : Titel: Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Elin Äijä och Sofia Olsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020 – januari Syfte: Det finns omfattande forskning om sambandet mellan CSR och FP, men endast ett fåtal studier har studerat sambandet i olika sektorer. Sektorstillhörighet har ofta endast inkluderats som kontrollvariabel, och det fåtal studier som fokuserat på sektorer är begränsade till enstaka sektorer, kortare tidsperioder eller är geografiskt avgränsade. LÄS MER

 2. 2. CSR och dess påverkan på investeringseffektivitet : en kvantitativ studie av 276 europeiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Frida Eldh; Julia Tran; [2018]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; investment efficiency; financial performance; agency theory; agency problems; stakeholder theory; information asymmetry; ESG; CSR dimensions.; Corporate Social Responsibility CSR ; investeringseffektivitet; finansiell prestation; agentteori; agentproblem; intressentteori; informationsasymmetri; ESG; CSR-dimensioner;

  Sammanfattning : Företags sociala ansvar (CSR) blir allt viktigare för både företag, dess intressenter och för samhället. CSR har enligt tidigare forskning visat både positiva och negativa effekter på bland annat företags finansiella prestation. LÄS MER

 3. 3. Leder högre CSR- prestanda till lägre kapitalbegränsningar? : en kvantitativ studie på 651 bolag under en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Litmark; Sofia Titus; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSR dimensions; capital constraints; sustainability; ESG performance environment; social; corporate governance ; CSR; CSR-dimensioner; kapitalbegränsningar; hållbarhet; ESG prestation miljö; social; företagsstyrning ;

  Sammanfattning : : I denna studie undersöker vi om CSR-strategier påverkar företagets möjligheter att få tillgång till externt kapital genom att sänka dess kapitalbegränsningar. Förtydligat syftar studien till att förklara hur sambandet mellan CSR-arbete och kapitalbegränsningar samt mellan CSR:s dimensioner och kapitalbegränsningar ser ut. LÄS MER

 4. 4. Påverkar ett företags seriositet i hållbarhetsarbetet valet av hållbarhetsgranskare : En kvantitativ studie av 433 företag i Europa och USA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ann Jernberg; Jeanette Larsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainability review; sustainability examiner; serious; opportunistic; internal and external CSR activities; CSR; hållbarhetsgranskning; hållbarhetsgranskare; seriöst; opportunistiskt; interna och externa CSR-aktiviteter;

  Sammanfattning : Syfte: Då tidigare forskning funnit motstridiga resultat gällande orsaken till val av hållbarhetsgranskare var syftet med denna studie att undersöka om företags seriösa intention med hållbarhetsarbetet påverkade valet mellan revisor eller konsult. Metod: Studien har utgått från den positivistiska forskningsfilosofin och har en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility och varumärkesarbete : Hur företag använder CSR för att stärka sitt Employer Brand

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Sandwall; Maria Lidholm; David Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :CSR; Employer Branding; Employer Attractiveness; Kommunikationsstrategi;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör det allt vanligare begreppet CSR (Corporate Social Responsilitility), det vill säga företags samhällsansvar. Genom att uppmärksamma trender och studenters intresseområden kan företag öka sin attraktivitet i sitt arbetsgivarvarumärke, Employer Brand. LÄS MER