Sökning: "CSR-prestation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet CSR-prestation.

 1. 1. Är logistikföretagens CSR-rapportering ett verktyg för att signalera uppriktigt ansvar eller ett tecken på greenwashing?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Paulina Borg; Natalie Grossmann; [2024]
  Nyckelord :CSR-reporting; ESG; greenwashing; logistic; signaling; CSR-performance; CSR-rapportering; ESG; greenwashing; logistik; signalering; CSR-prestation;

  Sammanfattning : Titel: Är logistikföretagens CSR-rapportering ett verktyg för att signalera uppriktigt ansvar eller ett tecken på greenwashing?  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Natalie Grossmann och Paulina Borg Handledare: Jan Svanberg Datum: 2024 - Januari Syfte: Corporate Social Responsibility (CSR) är en central fråga till följd av den globala klimatkrisen och en ökad medvetenhet bland intressenter, där logistiksektorn i synnerhet står inför betydande utmaningar. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan CSR-prestation och CSR-rapportering för logistikföretag utifrån ett signalerings- respektive greenwashing perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Miljökontroversers effekt på företags Environmental Pillar Score och CSR-strategier : En studie av 309 företag inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Henriksson Lindberg; Sara Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Miljökontroversers effekt på Environmental Pillar Score och CSR-strategier – enstudie på 309 företag inom industrisektorn. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Sara Lundqvist och Amanda Henriksson Lindberg Handledare: Jan Svanberg Datum: januari 2022 Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett kausalt samband mellanmiljökontroverser och Environmental Pillar Score i industrisektorn. LÄS MER

 3. 3. Vinstvarningar och marknadsreaktioner : betydelsen av CSR på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Nordin; Oscar Fahlén; [2021]
  Nyckelord :Vinstvarning; CSR; ESG; Svenska marknaden; Nasdaq Stockholm; Avvikelseavkastning; Eventstudie; Multipel regressionsanalys.;

  Sammanfattning : BlackRocks VD hävdar att företagens ansvar i klimatfrågan är av större vikt än någonsin, där deras prestationer inte enbart innebär en klimatrisk utan även en investeringsrisk. Denna studie undersöker huruvida företags CSR-prestation, där ESG-poäng används som proxy, påverkar marknadsreaktionen vid annonsering av vinstvarningar på den svenska marknaden under perioden 2015-2019. LÄS MER

 4. 4. CSR-prestations påverkan på tillgång till kapital : En kvantitativ studie på 272 noterade företag inom EU

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Svarfvar; Erika Sörell; [2020]
  Nyckelord :CSR; ESG; access to capital; capital constraints; KZ-index; WW-index; SA-index; CSR; ESG; tillgång till kapital; kapitalbegränsningar; KZ-index; WW-index; SA-index;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: CSR-prestations påverkan på tillgång till kapital Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Erika Sörell och Johanna Svarfvar Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020 – juni  Syfte: Företags sociala ansvarstagande (CSR) blir en allt viktigare fråga i samhället och olika intressenter ställer högre krav på företagen. Det finns olika åsikter om CSR-aktiviteter är en onödig kostnad för företag. LÄS MER

 5. 5. Fler jämställda styrelser för en mer hållbar framtid? : En kvantitativ studie om kvinnors påverkan på företags CSR-prestation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ida Hilmér; Elin Hansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER