Sökning: "CYPA"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet CYPA.

  1. 1. Hon har även utvecklat ett intresse för droger och destruktiva miljöer : En kvalitativ textanalys av beslut gällande omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, analyserat ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Emma Corbell; Lina Fröding; [2016]
    Nyckelord :CYPA; immediate care; gender; norms; LVU; omedelbart omhändertagande; genus; normer; kön;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur motiveringarna bakom beslut gällande omedelbart omhändertagande med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), skiljer sig utifrån kön. Syftet med denna studie är också att undersöka vilka likheter och skillnader som finns i de ungas livsbakgrunder, som resulterat i beslut om omedelbara omhändertaganden enligt 6 § LVU. LÄS MER