Sökning: "Cable-stay bridge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cable-stay bridge.

  1. 1. Cable-stayed Bridge Connected to a Chained Floating bridge : A Case Study

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Anna Tranell; [2017]
    Nyckelord :Cable-stay bridge; bridge; cable-stay; cable; chained floating bridge; floating bridge; bridge concept; E39; FEA; finite element analysis; Snedkabelbro; bro; brokoncept; kedjeflytbro; flytbro; konstruktion; E39; Skråstagbru; kedjet flytbru; flytfru; bru; fergefri E39; E39; konstuksjon;

    Sammanfattning : In Norway there are plans of a ferry-free European road E39 with crossings of eight deep and wide fjords. A newly developed bridge concept that could be used for some of these fjord-crossings is a chained floating bridge. LÄS MER