Sökning: "Cadbury Schweppes målet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Cadbury Schweppes målet.

 1. 1. Den europeiska skattjakten - Tolkning och tillämpning av europeiska dubbelbeskattningsavtal i ljuset av MLI:s PPT och ATAD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Norrgård; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; skatteavtal; multilaterala instrumentet; ATAD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The international tax law system has for a long time been defined by its prevention of double taxation of the taxpayers. The main way in which this work has been undertaken has been the many bilateral tax agreements that exist between states today. LÄS MER

 2. 2. Rättfärdigandegrunden behovet att hindra skatteflykt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shkurte Pepaj; [2012]
  Nyckelord :Hindra skatteflykt; Skatterätt; CFC-regler; Skatteflyktslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nationella inkomstskatteregler som hindrar den fria rörligheten i EUF-fördraget kan i vissa fall rättfärdigas genom exempelvis de rättfärdigandegrunder som utvecklats i EU-domstolens praxis. En sådan rättfärdigandegrund är behovet att hindra skatteflykt. LÄS MER

 3. 3. "Verklig etablering från vilket en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs." : En utredning om vad som krävs för att en verklig etablering enligt 39a kap. 7a§ IL ska föreligga.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Shriti Joshi; [2012]
  Nyckelord :The swedish CFC legislation; Cadbury Schweppes case; EU law; Svenska CFC lagstiftningen; Cadbury Schweppes målet; EU rätt;

  Sammanfattning : CFC lagstiftningen har i syfte att förhindra eller försvåra skatteplanering genom transaktioner med lågbeskattade utländska juridiska personer som leder till att skattebasen i Sverige minskar. Lagstiftningen innebär att en delägare i ett lågbe-skattat utländskt bolag kan beskattas löpande för sin andel av det överskott som uppkommer. LÄS MER

 4. 4. Den nya kompletteringsregeln i 39a kap. 7a § IL : En analys av dess förenlighet med etableringsfriheten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Petter Cederbrink; Jim Gunnarsson; [2009]
  Nyckelord :CFC Legislation; Tax Law; EC Law; Freedom of Establishment; CFC-lagstiftning; skatterätt; EG-rätt; EG-skatterätt;

  Sammanfattning : Den första svenska CFC-lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 1990 och har sedan dess genomgått flera omarbetningar. Syftet med de svenska CFC-reglerna är att förhindra skatteplanering med bolag i lågbeskattade länder och på så sätt försvara den svenska skattebasen. LÄS MER

 5. 5. Sveriges CFC-lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Per Svendenius; [2009]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen den 1 januari 1995 har EG-rätten genom lag blivit en del av intern svensk rätt. Lag (1994:1500). EG-rätten ges företräde framför Sveriges rättsordningar, oavsett vilken form av reglering det är frågan om. På det direkta beskattningsområdet finns få regleringar inom EG-fördraget. LÄS MER