Sökning: "Cajsa Forsberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cajsa Forsberg.

 1. 1. Sjuksköterskans arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerheten : - En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cajsa Forsberg; Pia Kinnunen; [2019]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Arbetsmiljö; Sjuksköterska; Omvårdnad; Systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården ska verka för en trygg och säker plats som främjar hälsa och minskar lidande. Det innebär att sjuksköterskan i sitt arbete ska agera för att patientsäkerheten efterlevs i syfte att undvika vårdskador. Dock visar studier att sjuksköterskans arbetsmiljö inverkar på patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Metabola förändringar vid ökad fettvävnad och framgångsrik viktnedgång hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hanna-Cajsa Forsberg; Frida Olsson; [2019]
  Nyckelord :metabolism; fettvävnad; insulinresistens; cancer; inflammation; högt blodtryck; övervikt; hund; viktmottagning; viktnedgång;

  Sammanfattning : Övervikt är ett växande problem hos våra sällskapshundar. Det finns flera möjliga konsekvenser av en ökad kroppsvikt, exempelvis ortopediska, respiratoriska och kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan leda till att sjuksköterskan utvecklar utbrändhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Hägglund; Johnsson Veronica; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion Sjuksköterskan kan utveckla utbrändhet under långvarig stress. Stress uppkommer när det sker en obalans mellan de krav som ställs och individens egen förmåga vilket kan leda till utvecklandet av utbrändhet. Utbrändhet påverkar ofta relationen till patienten och sjuksköterskans förmåga att utföra god vård. LÄS MER

 4. 4. Dubbelt utsatt. : En kvalitativ studie om yrkesverksammas uppfattningar om insatser och behov av insatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem i Kalmar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Cajsa Vallinder; [2012]
  Nyckelord :Våldsutsatta kvinnor; missbruk; beroende; insatser; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Author: Cajsa Vallinder Title: Double exposed - A qualitative study of professional’s opinion about effort and needs of effort for abused women with substance abuse in Kalmar. Supervisor: Svante Forsberg Assessor: Ulf Drugge   Women with substance abuse are more likely to be exposed to violence. LÄS MER