Sökning: "Callcenter"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Callcenter.

 1. 1. ETT TEAM ÄR ENDAST LIKA STARKT SOM DEN SVAGASTE MEDLEMMEN - En studie om hur teamledare på ett Callcenter arbetar med motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Braun; Natalie Eriksson; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; Motivationsarbete; Motivational work; Callcenter; Teamledare; Management; Team; Ledare;

  Sammanfattning : The chosen topic of this Bachelor Thesis is motivational work and how it is conducted in Call centers. Call centers are generally characterized by a high rate of staff turnover and was therefore an interesting field to research. LÄS MER

 2. 2. Ett (o)bevakat ögonblick: en studie om övervakning, kontroll och möjligheten till motstånd i callcenterbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jimmy Wäppling; [2018]
  Nyckelord :övervakning; callcenter; panopticon; motstånd; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senare årens framsteg inom informationsteknologi och datahantering har gett upphov till allt mer avancerade och detaljerade sätt att övervaka det mänskliga arbetet. Denna uppsats ämnar belysa några av de konsekvenser en intensifierad övervakningskultur med elektroniska och automatiserade system kan medföra. LÄS MER

 3. 3. Callcenter för ökad telefontillgänglighet : En fallstudie av en ny verksamhet för att höja telefontillgängligheten i ett specifikt område i Närhälsan i Västra Götaland

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Sköld Malin; [2018]
  Nyckelord :Cooperative behaviors; health Services Accessibility; primary care; quality improvement.; kvalitetsförbätring; primärvård; samverkan; telefon; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Låg telefontillgänglighet till vårdcentralerna medför att alla patienter inte kommer fram till sin vårdcentral samma dag. Det kan vara en av orsakerna att patienterna blir missnöjda. Syfte: Förbättringsarbetet var att förbättra telefontillgängligheten i ett avgränsat geografiskt område i Västra Götalandsregionen. LÄS MER

 4. 4. Playa och Prekaritet - En kvalitativ studie om europeiska callcenterarbetare i Barcelona

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Thunberg; [2017]
  Nyckelord :identitet; globalisering; migration; tillhörighet; prekaritet; EU; expat; identity; globalisation; belonging; precarity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is from a sociological perspective understand how it is to live in Barcelona while working in an international call centre as a young European citizen. What motivates these individuals to migrate to Barcelona? What is their perspective of work, social community and notion of belonging? These questions are later to be examined together with theories of migration, modernization and identity. LÄS MER

 5. 5. Att trivas på jobbet : En kvantitativ studie om trivsel och sociala relationer på ett svenskt callcenter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Alexander Aiello; [2016]
  Nyckelord :Trivsel; callcenter; arbetsliv; sociala relationer;

  Sammanfattning : Research have concluded that social relations are an important factor that counteracts stress and increase comfort levels at the workplace. The purpose for this study has been to examine how, and if, different background factors affect the employee’s social relationships and job satisfaction but also if social relationships affect job satisfaction. LÄS MER