Sökning: "Camilla Åhgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Åhgren.

  1. 1. Hinder och svårigheter i att nå en forskarkarriär - Forskarvärlden ur ett kvinnoperspektiv

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Camilla Åhgren; [2008]
    Nyckelord :Genus; genussystem; forskning; forskarkarriär; forskarvärlden;

    Sammanfattning : Människor ser på varandra i form av man eller kvinna, något sommedför att vi behandlar könen olika. Tidigare genusforskareomnämner en maktobalans där mannen ses som norm. Forskning kanbetraktas som ett maktmedel där det råder en obalans mellan könenoch där det manliga könet premieras. LÄS MER