Sökning: "Camilla Andersson"

Visar resultat 11 - 15 av 139 uppsatser innehållade orden Camilla Andersson.

 1. 11. Att få tiden att räcka till : En kvalitativ studie om anpassningar och utmaningar i undervisning hos elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Camilla Andersson; Petra Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Språkstörning; anpassningar; språkutveckling; språksvårigheter.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vilka anpassningar och vilka utmaningar några lärare och specialpedagoger gör och står inför i undervisningen med elever som har en språkstörning. Metoden i den här studien, som grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv, är en kvalitativ ansats där vi intervjuat nio lärare och tre specialpedagoger som arbetar i olika delar i Sverige. LÄS MER

 2. 12. Sjuksköterskors kommunikation med anhöriga i livets slutskede : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument i palliativ vård.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Andersson; Martin Younan; Camilla Bogren; [2020]
  Nyckelord :Home healthcare; pain; pain assessment; pain assessment instrument; palliative care; Hemsjukvård; palliativ vård; smärta; smärtbedömning; smärtskattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och ett vanligt förekommande symtom i palliativ vård. Distriktssköterskan har en betydelsefull roll i denna vård att utföra adekvata smärtskattningar med validerade instrument för att främja för en god vård. LÄS MER

 4. 14. Man är inte starkare än sin svagaste länk : En studie om hur åtta rektorer och biträdande rektorer resonerar om en likvärdig utbildning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Andersson; Camilla Nygård; [2020]
  Nyckelord :Early Childhood Education and Care; ECEC; equity; equivalence; implementation; principal; assistant principal; municipal preschool; equal education; Förskola; yngre barns utbildning och omsorg; likvärdighet; likvärdig utbildning; förskoleimplementering; implementering; förskolerektor; biträdande förskolerektor; kommunal förskola; likvärdig förskola;

  Sammanfattning : Children have the by law regulated right to an equal education and they also have the right to equivalence in their education. Furthermore, it is also important that their education should lead to equity. Equal, equivalence and equity are different words used in the same context. LÄS MER

 5. 15. Föräldrars delaktighet i sitt barns vård på en neonatal intensivvårdsavdelning : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Andersson; Camilla Knape; [2020]
  Nyckelord :neonatal intensivvård; omvårdnad; föräldrar; upplevelse; delaktighet;

  Sammanfattning : Att få barn för tidigt kan för många upplevas som en traumatisk upplevelse. Direkt efter barnets födelse kastas föräldrarna in i en avancerad intensivvårdsmiljö där barnets liv ligger i vårdpersonalens händer, vilket kan skapa en enorm stress. LÄS MER