Sökning: "Camilla Andersson"

Visar resultat 6 - 10 av 139 uppsatser innehållade orden Camilla Andersson.

 1. 6. Utmaningar som kan uppstå i ett flerspråkigt matematikklassrum : en studie om vilka utmaningar pedagoger kan möta i ett flerspråkigt matematikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Andersson; Matilda Nyberg Dalquist; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; matematik; kodväxling; scaffolding; diskurser; språknormer;

  Sammanfattning : I Sverige idag talas det mer än 150 olika språk. Flerspråkigheten medför nya utmaningar och nyvunna insikter. Vi har därför valt att fördjupa oss i den språkliga kommunikationen i det matematiska klassrummet. Syftet med studien är att identifiera utmaningar som kan uppstå vid mötet av andraspråkselever i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 7. Äldres upplevelser av ensamhet: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Erika Andersson; Camilla Wikholm; [2021]
  Nyckelord :Elderly people; experience; loneliness; Ensamhet; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet är ett växande problem i samhället och särskilt bland den äldrebefolkningen. Ensamhet symboliseras som en upplevelse och kan vara ett frivilligt eller ofrivilligt val. Tidigare forskning har visat att ofrivillig ensamhet kan medföra negativa hälsoeffekter. Syfte: Att beskriva äldres upplevelser av ensamhet. LÄS MER

 3. 8. Organisatorisk och social arbetsmiljö : En kvantitativ studie om arbetsmiljöns effekt på arbetstillfredsställelse samt skillnader mellan arbetare och tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lena Andersson; Camilla Andersson; [2021]
  Nyckelord :arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd; arbetstillfredsställelse; arbetare; tjänstemän;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att analysera hur den sociala och organisatoriska arbetsmiljön upplevs av de anställda på ett värmländskt järnverk och hur arbetsmiljön påverkar arbetstillfredsställelsen. Vi vill också undersöka om det är några skillnader mellan tjänstemän och kollektivanställda när det kommer till den upplevda arbetsmiljön. LÄS MER

 4. 9. Returlogistik: Sträcker sig hållbarheten hela vägen tillbaka? : En kvalitativ studie om hållbar returlogistik i den svenska modebranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Camilla Andersson; Sofia Grefve; [2021]
  Nyckelord :Cirkulär försörjningskedja; Detaljhandel; E-handel; Fysisk butik; Försörjningskedja; Supply Chain; Modebranschen; Modeföretag; Returlogistik; TBL; Hållbar försörjningskedja;

  Sammanfattning : Modebranschen står inför stora utmaningar då de är en av de mest resursintensiva och mest förorenade branscherna. Samtidigt blir miljöhoten allt större vilket gör att modeföretagen måste ta ansvar som går i linje med de globala hållbarhetsmålen. LÄS MER

 5. 10. Barns vakna återhämtning : En kvalitativ studie om ett antal förskollärares uppfattningar om barns vakna återhämtning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hedvig Andersson; Camilla Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Recovery; stress; preschool; rest; children; preschool-teacher; obstacles; Återhämtning; stress; förskola; vila; barn; förskollärare; hinder;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om barns vakna återhämtning i förskolan utifrån ett antal förskollärares uppfattningar. De frågeställningar som studien baseras på är; Vilka möjligheter till återhämtning erbjuds de barn som inte sover i förskolan? samt; Vilka hinder kan påverka möjligheter till barns vakna återhämtning i förskolan? Studiens resultat har analyserats utifrån det teoretiska perspektivet sociokulturellt perspektiv med tillhörande begrepp. LÄS MER