Sökning: "Camilla Bergquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Bergquist.

  1. 1. "Jag tar helt enkelt och läser det som verkar bra" En undersökning om bokval, attityder till och intresse för läsning i årskurs sju

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Ann-Charlotte Bergquist; Camilla Jönsson; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka elevernas attityder till skönlitteratur samt vad som avgör om de lånar en bok eller inte. Detta belyses även ur ett genusperspektiv. Primärmaterialet består av 77 enkäter som är besvarade av elever i årskurs sju. LÄS MER