Sökning: "Camilla Björk"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Camilla Björk.

 1. 1. Den så kallade fria leken : - En studie om pedagogers uppfattningar av fri lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Björk; Camilla Louca; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Det är klart jag tar hand om min mamma”. En delutvärdering av ett projekt mot anhörigvårdare till äldre med annat modersmål än svenska samt en undersökande studie av deras situation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Camilla Björk; Eva Bertilsson; [2011-03-03]
  Nyckelord :Äldre; anhörigvårdare; etnicitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats övergripande syfte har varit att undersöka hur deltagarna i ett projekt riktat mot anhörigvårdare till närstående med annat modersmål än svenska upplever och beskriver sin situation och hur projektet lyckats med att anpassa sig till målgruppens behov. För att besvara studiens syfte har vi genom kvalitativ metod genomfört en fokusgrupp och tre djupintervjuer. LÄS MER

 3. 3. ”Min son ska minsann gå natur!”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Camilla Björk; [2011]
  Nyckelord :Gymnasieval; Studievägledare; Skilda åsikter; Symboliskt kapital; Fält; Habitus;

  Sammanfattning : Det jag vill ta reda på i min undersökning är hur studievägledare på grundskolor hanterar situationer mellan elev och dennes föräldrar när åsikterna går isär om vilket program som eleven ska välja till gymnasiet. Jag vill även undersöka om studievägledaren hanterar situationen olika utefter eleven och föräldrarnas/vårdnadshavarnas sociala bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Urban Agriculture i den hållbara staden : en fältstudie i Managua

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Anna Eklund; Camilla Björk; [2007]
  Nyckelord :Urban Agriculture; odling; urbanisering; fattigdom; livsmedelsbrist; kostrelaterade sjukdomar; Managua; Nicaragua; folkhälsa; demonstationsprojekt; Havanna; Kampala; skola; bistånd; mikrofinansiering; urban hållbarhet; PRODEL; fältstudie;

  Sammanfattning : The way we design our cities today will affect the living conditions for future generations. Planning as a discipline can become crucial to attain a sustainable urban development with an increased quality of life among the urban population and an improved environment. LÄS MER

 5. 5. Miljöredovisning i svenska börsbolag år 2000

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lislott Borglin; Camilla Björk; [2002]
  Nyckelord :Miljöredovisning; Monetära termer; ; Miljöinvestering; Miljökostnad; Miljöförpliktelse; Miljöintäkter och besparingar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Miljöredovisning i börsnoterade företag år 2000 Ämne: Magisteruppsats i företagsekonomi 10 poäng Författare: Camilla Björk och Lislott Borglin Handledare: Fredrik Ljungdahl Syfte: Vi avser att beskriva och analysera svenska börsföretags miljöredovisning i monetära termer i årsredovisningar och miljöredovisningar avseende räkenskapsåret 2000. Vi kommer också att jämföra företagens definitioner med EG-rekommendationens samt analysera förutsättningarna för EG- rekommendationen att bidra till en mer jämförbar miljöredovisningspraxis. LÄS MER