Sökning: "Camilla Ekström Sernemo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Ekström Sernemo.

  1. 1. Specialistsjuksköterskans omvårdnadsansvar och patientsäkerhetsarbete i samband med intrahospitala transporter : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Camilla Ekström Sernemo; Pernilla Ryberg; [2019]
    Nyckelord :Intrahospitala transporter; omvårdnadsansvar; patientsäkerhet; specialistsjuksköterska;

    Sammanfattning : Intrahospitala transporter (IHT) kan rädda liv men är en logistisk utmaning och ett riskfyllt moment. IHT av intensivvårdspatienten innebär en ökad risk för patienten att råka ut för en transportrelaterad komplikation. Omvårdnad utanför intensivvårdsavdelningen och under transporter ingår i specialistsjuksköterskans arbetsområde. LÄS MER