Sökning: "Camilla Ekstrand"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Camilla Ekstrand.

 1. 1. Fosforsorptionskapaciteten i djupa jordlager : En kemisk analys av fosforadsorption i svenska grus- och sandjordar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Ekstrand; Camilla Hamberg; [2019]
  Nyckelord :phosphorus; phosphate; oxalate; pyrophosphate; eutrophication; adsorption; ICP; AutoAnalyzer; fosfor; fosfat; oxalat; pyrofosfat; eutrofiering; adsorption; ICP; AutoAnalyzer;

  Sammanfattning : Det största hotet mot våra vattenmiljöer idag är eutrofieringen - överskottet av näringsämnen orsakat av avlopp och jordbruk. För att motverka detta krävs mer kunskap kring uppträdandet av fosfor i jord och, mer specifikt, fosforsorptionskapaciteten i sand- och grusjordar. LÄS MER

 2. 2. Bland filifjonkor och hemuler. Mumindalen ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Camilla Ekstrand; Pauline Persson; [2013]
  Nyckelord :barnlitteratur; genus; könsroller; mumin;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi valt att analysera hur olika karaktärer framställs utifrån ett genusperspektiv. Böckerna vi har valt att analysera är tre av Tove Janssons berättelser om Mumintrollet och hans vänner som utgavs för första gången 1948, 1954 och 1970, trots detta säljs de fortfarande i stor utsträckning och utlånas frekvent på bibliotek. LÄS MER

 3. 3. Kan barns empati relateras till hur de tittar när de bedömer ansiktsuttryck?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Camilla Ekstrand; [2008]
  Nyckelord :Affektiv empati; ansiktsuttryck; barn; callous-unemotional traits; kognitiv empati; ögonrörelser;

  Sammanfattning : Forskning har visat att barn som uppvisar ett normbrytande beteende i kombination med brister i empati och förståelse för ömsesidighet med andra har svårare för att bedöma rädda ansikten än andra barn med normbrytande beteenden. I en studie kopplades detta till att de inte läser av ögonen utan fokuserar mer på munnen. LÄS MER

 4. 4. Campus – en dimmig verklighet : -

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Anne Bryggare; Emma Ekstrand; Camilla Strömberg; [2006]
  Nyckelord :Alcohol; Students; Gender; Social desirability;

  Sammanfattning : Alcohol consumption and student life have been connected through many years. Many people establish their drinking habits during their years as a student and drinking habits among students are therefore an extremely important topic. The aim of this study was to examine the drinking habits of students at Växjö University. LÄS MER