Sökning: "Camilla Henriksen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Henriksen.

 1. 1. Inkludering ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Licke; Camilla Henriksen; [2019]
  Nyckelord :Inkluderingsbegreppet; Inkluderande undervisning; Sociokulturellt perspektiv; Socialkonstruktivism; Samhällsvetenskapligt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka verksamma lärares uppfattningar om själva inkluderingsbegreppet. Den syftar också till att undersöka hur verksamma lärare väljer att implementera detta i undervisningen, samt vad forskningen säger om hur inkludering praktiskt kan användas i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Vad säger forskning om inkludering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Henriksen; Jenny Licke; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Inkludering; delaktighet; social rättvisa; demokrati; deliberativa samtal demokrati; lärande; skola; samhällskunskap; läroplanen;

  Sammanfattning : Vi har skapat denna kunskapsöversikt i syftet att sammanställa systematiskt insamlad kunskap och forskning kring begreppet inkludering och hur detta påverkat skolan och undervisningen fram tills idag. Utifrån vårt syfte och frågeställning har vi med hjälp av forskning och fakta tagit reda på hur inkluderingsbegreppet vuxit fram, hur det påverkat läroplaner, skola och undervisning, samt vidare hur elever påverkas av att få vara delaktiga i sin egen utbildning. LÄS MER