Sökning: "Camilla Knutsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Camilla Knutsson.

 1. 1. "Man kan leka när man väntar"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Knutsson; Eva Olsson; [2019]
  Nyckelord :Barns väntan; mellanrum; makt; norm; reproduktion; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se vad som händer i väntan då barnen själv strukturerar tiden och hur pedagoger förhåller sig till och använder sig av barnens väntan i vardagen på förskolan. Barns väntan studeras för att urskilja vad som händer i denna och i väntan i sig kan utläsas ha ett speciellt värde. LÄS MER

 2. 2. “Bara få va mig själv” En studie om inkludering av barn med olika etniska bakgrunder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Lund; Alexandra Held Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; Etnicitet; Förskola; Förskollärare; Inkludering; Interaktionsanalys; Samling; socialkonstruktivistisk teori;

  Sammanfattning : Förskolan blir allt mer mångkulturell och många kommuner har tagit bort sina modersmålslärare för att lämna över det ansvaret på förskolans personal. För att få en förståelse för hur förskollärarna tar sig an det uppdraget vill vi ta reda på hur förskollärarna inkluderar barnens etniska bakgrunder i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Anafylaxi ur ett sjuksköterskeperspektiv Kunskap, erfarenhet och riktlinjer påverkar identifiering och behandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annelie Knutsson; Camilla Josefsson; [2013-04-09]
  Nyckelord :anafylaxi; omvårdnad; utbildning; oförutsedd händelse; omhändertagande; anaphylaxis; nursing; education; emergency; management;

  Sammanfattning : Anafylaxi är en akut, oförutsedd, allergisk reaktion som kan uppkomma när som helst. Alla sjuksköterskor skall ha kunskap om anafylaxi, samt beredskap att ta hand om denna reaktion på ett korrekt sätt. LÄS MER

 4. 4. Arbetslagets rustning i mötet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Camilla Knutsson; Eva Mellberg; [2010]
  Nyckelord :arbetslag; barn i behov av särskilt stöd; fenomenologi; fokusgrupp; förskola; inkludering; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Knutsson, Camilla & Mellberg, Eva (2010). Arbetslagets rustning i mötet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan (Preschool teams preparedness for children with special needs). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. LÄS MER