Sökning: "Camilla Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Camilla Larsson.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro - En kvalitativ studie baserad på hur skolan arbetar med elever som slutar gå till skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Grundskolans högstadieelever; Inkludering; Problematisk skolfrånvaro; Psykisk ohälsa; Systemteori;

  Sammanfattning : Empirin summeras genom att hävda att psykisk ohälsa är det största skälet till att elever isolerar sig från skolan och detta kan grunda sig i djupgående familjerelaterade problem där eleven har utvecklat sin psykiska ohälsa av de slitningar och negativa följder som kan medföljas av en skilsmässa. När elevens frånvaro blir större och större, är det svårt att återvända på grund av att eleven halkat efter i skolarbetet och det blir även kämpigt att möta klasskamraters frågor. LÄS MER

 2. 2. Etnografisk studie om elever språkliga förutsättning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marie Iskander; Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :lärmiljö; språkliga förutsättningar; inkludering; tillgänglighet; delaktighet; likvärdighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Det är väl bara att blockera" : En kvalitativ studie om ungdomars normer och uppfattningar gällande näthat och insynsbegränsningar på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Larsson; Camilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :Ungdomar; sociala medier; näthat;

  Sammanfattning : Normer skapas i mötet med andra och vägleder människor om vad som är okej eller inte, normalt eller onormalt. Näthat är ett vanligt förekommande fenomen på sociala medier och tendenser visar på att det har blivit normaliserat men även att det är svårt att motverka. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av egenvård hos patienter som har ett hjärta som sviktar : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Evelina Blomqvist; Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; compliance; heart failure; knowledge; nursing; Empowerment; följsamhet; hjärtsvikt; kunskap; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 250 000 som lever med hjärtsvikt och sjukdomen fortsätter att öka i hela världen. Hjärtsvikt är ett kroniskt sjukdomstillstånd som idag inte går att bota och är förenad med morbiditet samt en för tidig död. Men genom god följsamhet till egenvård kan sjukdomen bli mer hanterbar. LÄS MER

 5. 5. Anställdas upplevelser av jämställdhet och hierarki på Akademiska Sjukhuset : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Camilla Larsson; Lisa Wetterborg; [2020]
  Nyckelord :sjukvård; jämställdhet; hierarkisk struktur;

  Sammanfattning : Då sjukvården tidigare präglats av bristande jämställdhet och där branta hierarkier har vuxit sig fast, är syftet med denna undersökning att kartlägga dels vilka förutsättningar som Region Uppsala ger till Akademiska Sjukhuset att föra ett aktivt likabehandlingsarbete samt vilka upplevelser de anställda på Akademiska Sjukhuset har gällande arbetet kring likabehandlingsaspekten jämställdhet och nivån på de hierarkiska strukturerna. I offentliga verksamheter ska jämställdhetsarbete genomsyra samtliga aktiviteter i organisationen och arbetsgivare ska verka för en jämställd organisation. LÄS MER