Sökning: "Camilla Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Camilla Larsson.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva i en relation präglad av våld : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Camilla Larsson; Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Healthcare; Intimate partner violence; Normalization process; Shame; Suffering; Hälso- och sjukvård; Lidande; Normaliseringsprocessen; Skam; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer drabbar främst kvinnor. Normaliseringsprocessen får kvinnan att anpassa sig efter mannen, detta medför isolering, känslor av skam och värdelöshet vilket resulterar i ett lidande. Sjuksköterskans ansvar är att möta och lindra lidande genom ett förhållningssätt som bygger på respekt och empati. LÄS MER

 2. 2. Feedback på byggarbetsplatsen : En kvalitativ studie om hur anställda resonerar kring feedback på ett byggföretag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ellinor Gustafsson; Camilla Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “Jag skäms för min existens typ” En kvalitativ studie om socialt stöd via internet för personer med social ångest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Larsson; Camilla Nilsson Möllers; [2017-03-06]
  Nyckelord :Social ångest; socialt stöd; CMC; Storytelling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka ämnen som diskuterades rörande social ångest på internetforumet Familjeliv. Vi granskade trådar och gjorde urvalet genom en dold observation, utifrån en hermeneutisk ansats, vi analyserade empirin med en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Att förebygga och möta koncentrationssvårigheter i förskola och skola : Förskollärares och lärares berättelser om stödinsatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Jansson; Camilla Körberg; Elin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; koncentrationssvårigheter; lärmiljö; skola; specialpedagog; stödinsatser;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare och lärare arbetar för att främja delaktighet och lärande för barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter i förskola och skola. Syftet var även att ta del av förskollärarnas och lärarnas berättelser om hur en god lärmiljö kan se ut för dessa barn och elever. LÄS MER

 5. 5. Nyanländ i skolbiblioteket : En kvalitativ studie av hur skolbibliotek kan utforma sin verksamhet för nyanlända elever

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Camilla Larsson; [2017]
  Nyckelord :High school libraries; Immigrant students; Social integration; Sweden.; Skolbibliotek; invandrarelever; social integration; integration av invandrare; Sverige.;

  Sammanfattning : This thesis examines how school libraries can adapt their programme to new arrival immigrant students. The purpose is to survey the regulatory documents for school libraries to investigate how they adapt their programme based on the documents; how new arrival students regard their information needs and if the regulatory documents and practice cover those needs; and finally, if the regulatory documents and practice can lead to integration. LÄS MER