Sökning: "Camilla Lau"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Lau.

  1. 1. Att mötas och bemötas. Om bemötande av föräldrar till elever i behov av särskilt stöd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Camilla Lau; Sofia Strandh; [2006]
    Nyckelord :Bemötande; funktionshinder; föräldrar; särskilt stöd; värdegrund;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet var att beskriva hur några föräldrar till elever i behov av särskilt stöd upplever och har upplevt bemötandet från skolan, samt hur gymnasielärare tänker kring bemötande av föräldrar till elever i behov av särskilt stöd. Med hjälp av intervjuer ville vi skapa oss en bild av hur föräldrar till elever i behov av särskilt stöd upplever bemötandet från skolan. LÄS MER