Sökning: "Camilla Lindahl Magnusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Lindahl Magnusson.

  1. 1. Specialpedagogik i förskolan : En studie om pedagogers tankar kring specialpedagogik och specialpedagoger

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

    Författare :Annika Mowday; Camilla Lindahl Magnusson; [2006]
    Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; specialpedagogik; specialpedagog; pedagogiska reflektioner; förskolan;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga förskolepersonalens uppfattning angående behovet av specialpedagogiskt stöd inom förskolan och vilken kompetens och kunskap personalen förväntar sig att specialpedagogen ska tillföra. Undersökningen har även lagt fokus på hur pedagogerna ser på specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER