Sökning: "Camilla Montell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Montell.

  1. 1. Butiksrån : Upplevelser, bearbetning och behov av stöd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Camilla Montell; [2006]
    Nyckelord :Rån; Trauma; Stressreaktioner; Riskfaktorer; Krisintervention;

    Sammanfattning : Antalet väpnade butiksrån ökar. Denna examensuppsats syftar till att försöka förstå drabbades upplevelse, samt att undersöka hur ”hjälpare” kan stödja drabbade. Studiens upplägg, inspirerat av Grundad Teori, antar ett fenomenologiskt perspektiv. Studien är en del av projektet ”Traumatisk Stress i Arbetslivet”. LÄS MER