Sökning: "Camilla Norman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Camilla Norman.

 1. 1. Den sociala nödvändigheten av narkotikabruk : En kritisk diskursanalys av samhällsdebatter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sebastian Näsström; Camilla Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Drug use; criminalization; decriminalization; moral; drug policy; discourse analysis; Durkheim; Narkotikabruk; kriminalisering; avkriminalisering; narkotikapolitik; moral; diskursanalys; Durkheim;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker argument som tas upp i debatten om narkotikabruket. Studiens fokus ligger på argumenten som upprätthåller kriminaliseringen av narkotikabruk. Det finns inga substantiella evidens för att den här kriminaliseringen har haft den effekt som var tänkt, men regeringen har uttryckt att de inte vill utreda frågan. LÄS MER

 2. 2. Smärtskattning inom palliativ hemsjukvård : Kvalitativ studie av distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Norman; Camilla Wallberg; [2018]
  Nyckelord :District nurse s experience; palliative care; pain assessment.; Distriktssköterskans erfarenheter; palliativvård; smärtskattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt socialstyrelsens rekommendationer ska smärtskattning göras i livets slutskede. Bristande smärtlindring vid livets slutskede är inget någon vill uppleva. Om distriktssköterskan har en bra rutin för att smärtskatta med smärtskattningsinstrument ger det en kvalitésäkring för de palliativa patienterna. LÄS MER

 3. 3. Ensamstående mödrars utanförskap : En kvalitativ studie om att leva med knapp ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Camilla Norman; [2017]
  Nyckelord :Poverty; Single mother; Single families; Fattigdom; Ensamstående mödrar; Ensamstående förälder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ensamstående mödrar upplever vardagen vid knapp ekonomi. Uppsatsen är baserad på kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I studien har sex stycken ensamstående mödrar och en socialsekreterare med ansvar inom försörjningsstöd deltagit. LÄS MER

 4. 4. Användarvänlig systemdesign

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Camilla Johnsson; Matilda Wallin; [2013-09-20]
  Nyckelord :Designprinciper; Användarcentrerad systemdesign; Användbarhetsprinciper; Universal Design;

  Sammanfattning : Rapporten är skriven på svenska. För att utveckla användarvänliga system finns ett flertal riktlinjer angående hur man ska designa systemet. Rapporten tar huvudsakligen upp de designprinciper som Professor Donald Norman utvecklade, och som behandlar varje område i ett informationssystem. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning : En diskursanalys över hur fenomenet Formativ bedömning konstrueras på webben och i dokument från Skolverket

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Camilla Svanbäck; [2013]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bedömning för lärande; Gy11; kritisk diskursanalys; Faircloughs tredimensionella analysmodell; fenomen;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ett ämne som alltid är aktuellt i skolvärlden, nämligen hur bedömning av elever ska gå till och hur läraren ska få dem att utvecklas. Istället för att beskriva en idag, år 2013, aktuell undervisningsmetod, bedömning för lärande/formativ bedömning, behandlar föreliggande uppsats denna ”metod” som ett diskursivt konstruerat fenomen. LÄS MER