Sökning: "Camilla Patriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Patriksson.

  1. 1. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av teamarbete utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv : En intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Kristin Adolfsson; Camilla Patriksson; [2018]
    Nyckelord :ambulanssjuksköterska; teamarbete; patientsäkerhet; prehospital akutsjukvård; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö är komplex och oförutsägbar då tidigare forskning påvisar flertalet faktorer som påverkar vården av patienten. Att främja patientens välbefinnande genom personcentrerad vård och minska vårdlidandet är ambulanssjuksköterskans mål med vårdandet. LÄS MER