Sökning: "Camilla Pennerborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Pennerborn.

  1. 1. Du är narkoman och narkomaner ska inte ha barn : En studie om stöd till föräldrar med missbruksproblematik

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Madeleine Johansson; Camilla Pennerborn; [2007]
    Nyckelord :Parenthood; Drug addiction; Drug addicted parents; Parental support; Föräldraskap; Missbruk; Missbrukande föräldrar; Föräldrastöd;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att genomföra en deskriptiv undersökning för att få kunskap om i vilken omfattning föräldrar med missbruksproblematik har deltagit i generella föräldrastödjande insatser och hur de uppfattat detta stöd. Ett delsyfte var att söka kunskap om huruvida dessa föräldrar har fått s.k. LÄS MER