Sökning: "Camilla Strandberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Camilla Strandberg.

 1. 1. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Within the government initiative for Sustainable nature and ecotourism in rural areas, a number of projects were implemented which included Visit Sweden's marketing campaign The 72 Hour Cabin. The campaign took place in 2017 on an placeless island that was chosen based on the fact that it was located privately. LÄS MER

 2. 2. Digitalt meningsskapande : en intervjustudie om flickors kommunikativahandlingar i olika nätgemenskaper

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Camilla Strandberg; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; nätgemenskap; medieteknologi; medieekologi; multimodalitet; kommunikativ handling; digitalt meningsskapande;

  Sammanfattning : Föreliggande magisteruppsats skrivs inom fältet Svenska med didaktisk inriktning (Smdi). Syftet är att undersöka digitalt meningsskapande i olika nätgemenskaper utifrån barnets perspektiv, nämligen sju flickor i årskurs 7 och 8. LÄS MER

 3. 3. Även fast det egentligen heter även om : Om förekomster av och attityder till även fast i skrift

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Camilla Strandberg; [2012]
  Nyckelord :även om; även fast; attityder; språkförändring;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en undersökning om bruket av även fast som bisatsinledare iskrift. Syftet med undersökningen är att ta reda på om bruket av bisatsinledaren även fast harbörjat sprida sig från informella texter till mer formella texter. LÄS MER

 4. 4. Mte med modernismen : L'esprit nouveaupaviljongen p parisutstllningen 1925

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Camilla Strandberg; [2011]
  Nyckelord :Le Corbusier Parisutställningen Esprit Nouveau;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks Le Corbusiers L'Esprit Nouveaupaviljong på Parisutställningen 1925, som en utställningspaviljong bland många andra. En historisk utblick bidrar till att bättre förstå det franska samhället under 1920-talet och därmed också till att sätta in både Parisutställningen och L'Esprit Nouveaupaviljongen i en större kontext. LÄS MER

 5. 5. Charterresan : ett nöje som medför ansvar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Hanna Jonsson; Camilla Strandberg Ramos; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka om Ving, Apollo och Fritidsresor tar ett ansvar för att uppnå hållbar turism. Detta undersöks bland annat genom arrangörernas hemsidor samt att turistens perspektiv belyses i en enkätundersökning. LÄS MER