Sökning: "Camilla Tersmeden Elofsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Tersmeden Elofsson.

  1. 1. Sjuksköterskans uppfattning om den fysiska vårdmiljön inom psykiatrin

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

    Författare :Camilla Tersmeden Elofsson; Matilda Björnsdotter; [2011]
    Nyckelord :physical environment; psychiatry; nursing; interaction; nurses; fysisk vårdmiljö; psykiatri; omvårdnad; interaktion; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska miljö vi befinner oss i påverkar oss alltid. Vårdmiljön kan påverka sjuksköterskorna och patienterna antingen positivt eller negativt beroende hur den är utformad. Den fysiska miljön kan även ha betydelse för de interaktioner som äger rum mellan sjuksköterskorna och patienterna. LÄS MER