Sökning: "Camilla Thorkell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Thorkell.

  1. 1. "Osynliga orchidébarn" - Självskadebeteende hos ungdomar sett ur de professionellas perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Camilla Thorkell; Petra Winblad; [2006]
    Nyckelord :självskadebeteende; ungdomar; orsaker; identitet; genus; diagnos; Sociology; Sociologi; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social Sciences;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the professionals´ views concerning self-harm behaviour in adolescents they meet. We interviewed nine different professionals. LÄS MER