Sökning: "Camilla Wikholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Wikholm.

  1. 1. Äldres upplevelser av ensamhet: en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Erika Andersson; Camilla Wikholm; [2021]
    Nyckelord :Elderly people; experience; loneliness; Ensamhet; upplevelse; äldre;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet är ett växande problem i samhället och särskilt bland den äldrebefolkningen. Ensamhet symboliseras som en upplevelse och kan vara ett frivilligt eller ofrivilligt val. Tidigare forskning har visat att ofrivillig ensamhet kan medföra negativa hälsoeffekter. Syfte: Att beskriva äldres upplevelser av ensamhet. LÄS MER