Sökning: "Camilla josephson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla josephson.

  1. 1. Frivillig revision för nystartade företag : En kvantitativ undersökning om vad som påverkar ett nystartat aktiebolag att frivilligt välja att ha revisor.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Camilla Blomberg; Jenni Josephson; [2011]
    Nyckelord :revisor; revisionsplikt; nystartade företag;

    Sammanfattning : .... LÄS MER