Sökning: "Can Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade orden Can Olofsson.

 1. 1. Tystnad, isolering och ökat våld. En studie om hur våldsutsatta kvinnor har påverkats under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Olofsson; Julia Emnell; [2021-01-07]
  Nyckelord :women s shelters; normalization processes; break-up processes; isolation; domestic violence; abuse; covid-19; pandemic;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate how the staff at women's shelters apprehend that the situation of women exposed to violence has been affected by covid-19. The purpose is further to analyze what consequences of covid-19 has had for the staff's ability and opportunities to support abused women during normalization and break-up processesMethod: Qualitative in-depth interviews with staff at seven women’s sheltersProcedure: Seven interviews with staff at women’s shelters were transcribed and analyzed using the theory of normalization and break-up processes. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 3. 3. En lampa av naturen : Smarta materialkombinationer för att minska miljöpåverkan av en produkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lukas Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Biokomposit; lampskärm; ljusdesign; materialdesign; produktutveckling; potatisplast; teknisk design;

  Sammanfattning : The report contains an account of a development project done during 10 weeks of the spring semester at Luleå University of Technology 2021. The project is done as a final thesis for the program Bachelor of Science with a focus in industrial design. The development project resulted in a prototype lamp. LÄS MER

 4. 4. Populism, universalism och partikularism : Ernesto Laclaus rekonstruktion av populismbegreppet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Kristoffer Olofsson; [2021]
  Nyckelord :populism; Laclau; Koselleck; Connolly; essentially contested concepts; Geschichtliche Grundbegriffe; hegemony; populism; Laclau; Koselleck; Connolly; i grunden omstridda begrepp; Geschichtliche Grundbegriffe; hegemoni;

  Sammanfattning : In this study I search for the real understanding of the Lauclanian concept of ”populism” from both the viewpoint of William Connollys essentially contested concepts and the conceptual historian Reinhart Koselleck. My starting point for the analysis takes its inspiration from the more contemporary notion of ”constructing the social” but tries to focus on a result that can be free from the highly abstract discourse theory put forward by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. LÄS MER

 5. 5. Strävar ni mot en jämn könsfördelning? "Absolut" : En kvalitativ studie om jämställdhet inom IT och media

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Beatrice Olofsson; Sofia Nordin; Lisa Brun; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; Könsfördelning; IT; Media;

  Sammanfattning : Gender equality work has been relevant for a long period of time. In Sweden, the government has a very clear budget set aside to encourage a gender equal society where women and men have the same rights and opportunities for instance in working life and wage. LÄS MER