Sökning: "Can Strömbäck"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Can Strömbäck.

 1. 1. Internal Communication in Organizational Changes : A study of how project managers can create an understanding for change

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lovisa Ingvarsson; Robin Strömbäck; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; Organizational change; Information; Change;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to advance the understanding of how project managers in large organizations can create an understanding for organizational changes by internal communication. Method – This research study has an abductive approach and was conducted as a single case study. LÄS MER

 2. 2. Skapande av gemensam grund mellan tolkar och tolkanvändare vid Taltjänst

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Ellinor Strömbäck; Elin Linder; [2018]
  Nyckelord :common ground; Speech Interpreter Service; interpreter; user; conversational strategies; communication disorders; gemensam grund; Taltjänst; tolk; tolkanvändare; samtalsstrategier; kommunikationssvårigheter;

  Sammanfattning : Personer med kommunikationsnedsättning gällande språk, tal eller röst, samt personer med kognitiva svårigheter som påverkar kommunikationsförmågan, kan få stöd av tolk anställd vid Taltjänst. Beroende på individens behov kan tolken ge stöttning på olika sätt och i olika situationer. LÄS MER

 3. 3. Mediebilden av social oro på svenska folkbibliotek: : En analys av nyhetsartiklar

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emilia Harmath Balla; [2018]
  Nyckelord :Social oro; folkbibliotek; våld och hot; nyhetsartiklar; arbetsmiljö; bibliotekarie; Jesper Strömbäck; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The problem area in this thesis is that harassments, violence, vandalism, etc. caused by problematic users in Swedish public libraries are not particularly studied in the scientific community. LÄS MER

 4. 4. MÖDRARS ERFARENHET AV AMNINGSSTÖD FRÅN BARNHÄLSOVÅRDSSJUKSKÖTERSKAN. En enkätstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Strömbäck; Maria Svensson; [2018]
  Nyckelord :Amning; Amningsstöd; Barnhälsovård; Barnhälsovårdssjuksköterska; Erfarenheter;

  Sammanfattning : De positiva egenskaper amning och bröstmjölk medför är svåra att uppnå via något annat uppfödningssätt. Trots detta ses en nedåtgående trend vad det gäller amningsfrekvens i Sverige. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur IFRS 15 kan påverka transparens och kvalitét inom redovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Johansson; Carl Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; Revenue recognition; Transparency; Accounting Quality; Information Asymmetry; IFRS 15; intäktsredovisning; transparens; redovisningskvalité; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har fokuserat främst på hur användandet av IFRS separat påverkar transparens i redovisningen samt redovisningskvalité. Däremot finns det inte lika mycket forskning kring hur IFRS 15 påverkar relationen mellan transparens och redovisningskvalité. LÄS MER