Sökning: "Candra"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Candra.

  1. 1. ”Nu är det dags att vila…” : En studie om 17 pedagogers uppfattningar kring barns inflytande över vilan i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Candra Forsberg; Åsa Pettersson; [2015]
    Nyckelord :Inflytande; vila; förskola; uppfattningar; brev.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER