Sökning: "Cannabis"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet Cannabis.

 1. 1. Elever saknar erfarenhet av skolans narkotikaförebyggande insatser - En kvantitativ studie om gymnasieelevers erfarenheter av och uppfattning om narkotikaförebyggande insatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sanna Svensson; Hannah Jarnehammar; [2023]
  Nyckelord :Support; drug prevention; cannabis; high school students; adolescence; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is important to investigate and better understand what drug prevention interventions look like for young people in society. The purpose of the study was to investigate adolescents' experiences of and perception of the support and prevention efforts that are available for them. LÄS MER

 2. 2. ”Man blir ju dum i huvudet, men…” : Socialarbetares syn på den svenska narkotikapolitiken och en avkriminalisering av cannabis för eget bruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Umut Kaymak; Linnea Ericsson; [2023]
  Nyckelord :Drug policy; decriminalization; stigmatization; drug users; social workers; cannabis; Narkotikapolitik; avkriminalisering; stigmatisering; missbrukare; socialarbetare; cannabis;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikapolitiken kännetecknas av stränga förbudslagar som har mött motstånd de senaste åren. Detta eftersom dess effektivitet har blivit ifrågasatt. Målet med denna undersökningen är att undersöka svenska socialarbetares åsikter om den svenska narkotikapolitiken och hur den påverkar deras arbete. LÄS MER

 3. 3. “Många beskriver att man blir sedd som pundaren” : En kvalitativ studie om hur ungdomars droganvändning tar sig i uttryck utifrån ett praktikerperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Vilma Kilpala; Kristiina Sand; [2022]
  Nyckelord :adolescents; drug use; attitudes; prevention; treatment; social work.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, utifrån ett praktikerperspektiv, undersöka droganvändning blandungdomar i åldersintervallet 13–19 år i Västerbottens län. Studien undersöker vilka drogersom är populära bland ungdomar ur ett praktikerperspektiv, ungdomars inställning till drogeroch droganvändning samt hur den visar sig enligt praktiker, hur praktiker resonerar meduppdrag att arbeta drogförebyggande mot ungdomar och droganvändning samt vilka insatserungdomar som använder droger erbjuds. LÄS MER

 4. 4. Biochar and Hemp as Peat Substituents in Horticultural Substrates and Their Effects on Presence of Microbiota

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Louise Hagbard; [2022]
  Nyckelord :biochar; hemp; Cannabis sativa; peat reduction; peat; microbiome; fibers; substrate; growing media; Trichoderma; Pseudomonas; Lactuca sativa;

  Sammanfattning : The extraction of peat has been shown to have a detrimental impact on the environment in several ways, including through emissions of greenhouse gases but also through a negative impact on fragile habitats, ecosystems, and ecosystem services. The horticultural sector is a major user of peat products and thus contributes to both emissions and habitat changes. LÄS MER

 5. 5. De två omfattande narkotikamarknaderna : - Hur förhåller sig cannabissmugglingen och cannabisanvändningen till varandra?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Alma Grgic; Louise Chan; Manar Badran; [2022]
  Nyckelord :Usage; Seizure; Cannabis; Demand; Drugs; Smuggling; Användning; Beslag; Cannabis; Efterfrågan; Narkotika; Smuggling;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikamarknaden är mer omfattande än vad som tidigare bedömts. Majoriteten av cannabisen som konsumeras i Sverige är insmugglad och är den substans som brukas mest globalt. Trots Covid-19 pandemin med tillhörande restriktioner, har både användningen och smugglingen varit fortsatt hög. LÄS MER