Sökning: "Caoyuan Niu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caoyuan Niu.

  1. 1. Gruppundervisning i piano Erfarenheter hos kinesiska och svenska lärare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Caoyuan Niu; [2020-01-07]
    Nyckelord :Pianoundervisning; pianogruppundervisning; digitalt piano; smartpiano;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet är att analysera undervisningen i pianogrupplektioner ur kinesiska och svenska pianopedagogers perspektiv för att begripa fördelarna och nackdelarna med gruppundervisningsmetoderna och lärarnas tankar om inlärningseffekter. Detta kan förbättra förståelsen av pianoutbildning och möjligen även bidra till en förbättring av hur man använder det intelligenta pianot och leda till ytterligare utforskning av gruppundervisningens metoder. LÄS MER