Sökning: "Capital requirements"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade orden Capital requirements.

 1. 1. De kort- och långsiktiga konsekvenserna av den kortsiktiga coronapolitiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anton Solberg; Filippa Lövgren; [2021]
  Nyckelord :corona; makroekonomi; tillväxt; kris; krisåtgärd; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper analyses the Swedish government and the Swedish central bank's measures during the coronavirus pandemic and their effects on the economy in the short run and potential long run effects. By comparing the covid-19 pandemic with the Swedish crisis in the 1990s, and the financial crisis 2008-2009, differences and similarities are combined with previous studies to analyze what effect these measures have on: the number of bankruptcies, unemployment, change in USD/SEK, governments savings ratio, exploitation of the central bank's measures, and the household debt ratio. LÄS MER

 2. 2. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER

 3. 3. Effekten av den operationella leasingen på marknadsvärde efter det obligatoriska införandet av IFRS 16 En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag inom sju leasingintensiva industrier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aima Samuelsson; Hanna Kadríc; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingskulder; operationell leasing; marknadsvärde; IFRS 16; leasing debts; operational leasing; market value;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects that IFRS 16 had on the particular industries in a Swedish context. The investigation focuses on whether the existence of the operating leases can affect the market value after completing the requirements on the mandatory implementation of IFRS 16. LÄS MER

 4. 4. THE MARKET'S REACTION TO THE BASEL IV ANNOUNCEMENT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofie Björk; Erika Venäläinen; [2020-07-07]
  Nyckelord :Capital Requirements; Basel; Banking Performance; Event Study; JEL Classifications; G14; G21; G28; G32;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER